Thursday, Mar 2, 2017

صفحه نخست » آمار جدید جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا

boniad_Shahid.jpgبراساس آمار بنیاد شهید، در زمان حاضر آمار جانبازان زیر ۲۵ درصد ۳۳۱ هزار و ۵۵۵ تن، جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر ۲۳۳ هزار و ۲۶۷ تن، جانبازان ۵۰ تا ۶۹ درصد ۲۵ هزار و ۴۸۱ و جانبازان بالای ۷۰ درصد حدود ۹ هزار و ۶۸۸ است؛ ضمن اینکه حدود هفت هزار جانباز اعصاب و روان شدید در کشور بسر می برند.

به گزارش ایرنا، همچنین شمار آزادگان ۴۲ هزار و ۹۷۱ تن، تعداد شهدای کشور ۲۲۴ هزار و ۶۵۵ تن و حدود ۵۲ هزار و ۳۹۲ پدر شهید و ۱۰۹ هزار و ۴۳۱ مادر شهید در قید حیات بسر می برند.

شمار همسران شهدا نیز ۶۳ هزار و ۲۰۹ تن، تعداد فرزندان پسر شهدا، ۸۸ هزار و ۲۰۶ تن و شمار فرزندان دختر هم ۸۷ هزار و ۶۹۱ تن است.
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com