Monday, Mar 13, 2017

صفحه نخست » نامه به کشورهای عضو شورای حقوق بشر:‌ از توافق عمومی در باره‌ گزارشگر ویژه‌ مدافعان حقوق بشر پشتیبانی کنید

shoray_e_hoghogh_e_bashar_Geneva.jpgفدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و ۸۴ سازمان بین‌المللی و ملی جامعه‌ی مدنی از سراسر جهان نامه‌ای سرگشاده‌ برای کشورهای عضو شورای حقوق بشر ارسال کردند.

هشتاد و پنج سازمان جامعه‌ی مدنی از تمام نقاط جهان از هیأت شما می‌خواهند از تمدید مأموریت گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل برای وضع مدافعان حقوق بشر پشتیبانی کنید. فعالیت مدافعان حقوق بشر برای ترویج حقوق بشر، رعایت حاکمیت قانون و دست‌یابی به توسعه‌ی پایدار و فراگیر حیاتی است. با وجود این نقش حساس، گزارشگر ویژه بر این نظر است که این مدافعان زیر «حمله‌ی بی‌سابقه» هستند و «شمار مدافعانی که در جهان کشته می‌شوند پیوسته افزایش می‌یابد.»

ماموریت گزارشگر ویژه برای توجه آشکار به وضعیت مدافعان حقوق بشر و تاکید بر ضرورت حمایت از آنها اساسی است. از زمان برقراری این نهاد در سال ۲۰۰۰، گزارش‌گران ویژه‌ی آن یکی پس از دیگری در حمایت از مدافعان و اجرای اعلامیه سازمان ملل در مورد مدافعان حقوق بشر نقش مشخصی ایفا کرده‌اند. آنها همچنین سهم مهمی در آشکار ساختن حمله‌ها به زنان مدافع حقوق بشر و ضرورت نشان دادن واکنش چندجانبه داشته‌اند.

کشورهای عضو طی نشست ۳۴ شورای حقوق بشر قطعنامه‌ای را برای تمدید مأموریت گزارشگر ویژه به مدت سه سال مورد بررسی قرار خواهند داد. تمدید پیشنهادی این مأموریت فرصتی اساسی برای شورای حقوق بشر ایجاد می‌کند تا بر شناسایی نقش حساس مدافعان حقوق بشر در جامعه و در جهت ایجاد جهانی منصفانه، عادلانه و برابر تأکید کند.

ما از کلیه‌ی کشورها می‌خواهیم با پشتیبانی قاطع و بدون‌قیدوشرط از تمدید مأموریت گزارشگر ویژه، تعهد خود را به حقوق بشر، صلح و توسعه‌ی پایدار نشان دهند. گزارش‌گر ویژه و کلیه‌ی مسایل مربوط به آن از سال ۲۰۰۰ تاکنون از توافق عمومی در کمیسیون حقوق بشر و شورای حقوق بشر برخوردار بوده‌اند.

پشتیبانی قاطع پایه‌ای برای تقویت محافظت از مدافعان حقوق بشر در قطعنامه‌ها و فعالیت آتی شورای حقوق بشر، مجمع عمومی و گزارشگر ویژه به شمار خواهد رفت.

گزارشگر ویژه با فرض تمدید مأموریت خود طیفی از ابتکارهای مورد نیاز و مهم، از جمله کمک فنی کارشناسی، را برای حمایت از کشورها به منظور اطمینان‌یابی از اجرای کامل و مؤثر قطعنامه‌ها و توصیه‌های مربوط به مدافعان حقوق بشر در سطح ملی مشخص کرده است.

بنابراین، از هیأت شما می‌خواهیم با مشارکت مثبت در گفت‌وگوهای مربوط به قطعنامه‌ و امضای پیش‌نویس قطعنامه‌، از تمدید مأموریت گزارشگر ویژه پشتیبانی کنید.

جامعه‌ی مدنی و مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان برای پشتیبانی و محافظت نگاهشان را به شورای حقوق بشر و کشورهای عضو آن دوخته‌اند و ما امیدواریم هیأت شما با ما همراه باشد.
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com