Wednesday, Mar 22, 2017

صفحه نخست » دختر و پسرهای جوان در خيابان وليعصر بغل مجاني می دهند

بغل مجانی طرحی اجتماعی/مردمی است که ابتدا و اولین بار در آمریکا توسط مردی که ایدز داشت و نمی توانست به کسی دست بزند ابداع شد. این مرد در وسط پارک با نوشته ای از مردم درخواست می کرد که او را برای چند ثانیه در آغوش خود گیرند.

این روزها گروهی چند نفره طرح بغل مجانی را به صورتی در تهران اجرا کردند که کارشان جرم نباشد و از لحاظ شرعی اشکالی نداشته باشد. در این گروه هم خانوم و هم آقا است که اگر مردی بغل خواست می تواند آقا را بغل و اگر زنی بغل خواست می تواند خانوم را بغل کند.
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com