Monday, Nov 18, 2019

صفحه نخست » اشرار شمایید!‌ م. سحر

M_Sahar_2.jpgنامردمِ دژخیم و تبهکار شمایید
بى شائبه سرکردهء اشرار شمایید

*
شرّ از قِبَلِ نُطفهء ناپاکِ شما زاد
بدهیبت و بد باطن و بدکار شمایید
*
جرثومهء پَستى ز شما رُسته بر این بوم
کژباور و کژ دست و کژانگار شمایید
*
ظُلمت ز شما ریشه دوانده ست بر این خاک
چون شب پَره مجذوبِ شبِ تار شمایید
*
گر مِهرِ فروزنده بر این بام بر آید
در دامِ خودافکنده، گرفتار شمایید
*
منبر زشما دارِ جوانانِ وطن شد
زودا که ازین دار، نگونسار شمایید!
*
‌م. سحر
پاریس ۱۷. ۱۱. ۲۰۱۹Copyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com