Thursday, Mar 26, 2020

صفحه نخست » پاسخ دکتر بهروز برومند به معاون وزیر بهداشت

boroomands_032520.jpgهم میهن گرامی: بادرودوشادباش نوروزی، *پیام وزیر امور خارجه از سوی معاون وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی بمن رسید . من پاسخ زیر را بآن پیام دادم بری آگاهی شما روانه میکنم تا اگرخرده ای برآن دارید من را راهنمائی نمائید. بدورود

دوستداربهروز برومند

بادرود و آرزوی سالی بدور از بلاها برای همه ایرانیان و مردم در سراسر گیتی. به وزیر امور خارجه پیشنهاد می‌نمایم: همانگونه که در بیت آخر سروده‌ای که خواندند «تا قفل زندان بشکنیم» آمده است، بی‌درنگ مهربانوان نسرین ستوده، نرگس محمدی، آتنا دایمی، نیلوفر بیانی و بسیاری دیگر از انسان‌هایی که تنها گناه آنان آشکارا به زبان آوردن خواست‌های آزادایخوانه است و همه انسان‍هایی که دزدی ننموده اند و آدم نکشته اند را از زندان آزاد کنید. دولتی که بانو نعمت زاده را که بجرم دزدی بودجه‌های دارویی زندانی‌بود، آزاد می‌کند ولی انسان‌هایی که تنها فریاد زده‌اند:«چرا آزادی نیست؟» را در بند نگهداشته، قفل زندان را نشکسته است. تنها قفل زندان بازداشتگاه خودی‌ها را باز نموده است. من چشم براه آزادی همه زندانبان سیاسی و عقیدتی هستم تا بپذیرم این پیام درست است . به هر روی خدمتگزاری من به مردم و میهن درگرو درستی یا نادرستی پیام وزیر امور خارجه نخواهد بود. پاینده ایران .زنده باد انسانیت.

بهروزبرومند

● شعری که ظریف خوانده است، بیت اول غزلی از مولوی است:

بازآمدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنم

وین چرخ مردم خوار را چنگال و دندان بشکنمCopyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com