Thursday, Aug 26, 2021

صفحه نخست » زهرا خانم اظهار فضل نمودند!

زهرا شمس احسان، عضو شورای شهر تهران،‌ در گفت‌وگو با روزنامه همشهری: در حقیقت کارتن‌خوابی نوعی سبک زندگی است که الزاما به اعتیاد گره نمی‌خورد. بنا بر این وقتی در خصوص موضوع کارتن‌خوابی زنان صحبت می‌شود، باید حتما مدل اقدام و عمل برای تغییر سبک زندگی آن‌ها ارائه دهیم

7777.jpgCopyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy