Wednesday, Jul 20, 2022

صفحه نخست » مجموعه مستر تصادف، رونق خرید و فروش خودروهای لوکس تصادفی در ایران

tasadof_072222.jpgخودروهای تصادفی مشتریان خاص خود را دارند مشتریانی که با هزینه ای بسیار کم می توانند یک خودروی تصادفی را بخرند و مجددا آن را بازسازی کنند البته بعد از بازسازی یا خودشان برای استفاده شخصی آن را برمیدارند یا به دیگران می فروشند. البته برخی از سودجویان، با خرید خودروهای تصادفی و بازسازی آنها به خریداران به هیچ عنوان نمی گویند که این خودرو تصادف داشته! و تنها می گویند بخش هایی از بدنه رنگ داشته است. این گونه سود بسیار خوبی به جیب میزنند.

***Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy