Thursday, Sep 29, 2022

صفحه نخست » پیش به سوی انقلاب سوم از جنس ایرانی، یادداشت‌های بی تاریخ (۲)، امیر کراب

Amir_Kareab.jpgایران زمین، سرودی ست

که عاشقانه از جنس ایرانی نواخته می‌شود!

جوانان شیک و خردورز پاسارگادی در راهند!
پیش به سوی انقلاب سوم از جنس ایرانی
برقرار کردن آن یک کلمه مفقوده در طول تاریخ "قانون "

زن، زندگی، آزادی!

در طول تاریخ ما با دو حمله خانمانسوز روبرو شدیم، حمله مغول و حمله اعراب، که این دومی در طول هزار و چهارصد سال و اندی در ایران ماند و در طول تاریخ دگردیسی و و تغییر شکل پیدا کرد که در خصوصی ترین تارو پود ما رخنه کرد و با برآمدن صفویه، قدرت پیدا کرد و بصورت شیعه در زرورق پیچیده شد ولی بمرور قشری از آن بیرون آمد که طفیلی و مفتخور، جهالت و نادانی و تزویر و ریا را جزو برنامه‌های خود قرار داد و ایران دچار سردرگمی شد! این قشر با حیله و نیرنگ، در آغاز به عنوان ملا و بعد آیت اله تیشه به ریشه ایران شهری ما زدند و انگ خود را در زندگی اجتماعی و خصوصی مردم ما نقش زدند!

ایران در این یک قرن، دو انقلاب نیمه کاره را از سر گذرانده است. انقلاب مشروطه و آمدن هوای تازه و دمیدن فرهنگ و تمدن غربی و بزرگانی چون ملکم خان و آخوندزاده و میرزا آقاخان کرمانی و... راه را برای شهروندی مردم با بودن ملاهای شریعت و عوامفریبی آنها گشودند. قانون اساسی مشروطه نقطه عطفی در بیداری مردم بازی کرد ولی حضرات آخوند، با عوامفریبی، در آن قانون پنج مجتهد را گنجاندند و به مرور میخ خود را کوبیدند تا انقلاب دوم و نسل ساده لوح و خوش باور ‌ زیر چتر این شعبده بازان عوام فریب، مبارزات را از مساجد و پشت بام‌ها، با گفتن اله و اکبر به نفع خود مصادره کردند! و جلا ال احمدها و شریعتی‌ها شدند معلم نسلی که ملاها آنها را خواب کرده بودند!

در این صد سال، احزاب چپ هم آمدند با شعارهای دهان پر کن، دفاع از کارگران و سوسیالیسم و جامعه بی طبقه که از جنس ایرانی نبود! و روحانیت از شعارهای آنها سود بردند و چپ‌ها چون ریشه در این آب و خاک نداشتند، عقب ماندند و راه برای اسلام شیعه با تمام دروغها و نیرنگشان و خود را حق بجانب جا زدند و انقلاب دوم هم به بیراهه رفت و هر روزمان در عزا و جنگ و خونریزی و گردن زدن شادی و لبخند و زندگی در این چهار دهه گذشت! چرا؟ چون از جنس ایرانی نبود!

در این صد سال آن یک کلمه "قانون "غایب بود و ایرانی بهای سنگینی پرداخت، اما نسل جدید قانون می‌خواهند، قانون زمینی و نه قانون آسمانی که زندگی را تعطیل کند!
جنبش جدیدی که شروع شده است و انقلاب سوم است، از جنس ایرانی ست، نه اسلام شیعه و نه چپ سنتی را می‌خواهند، نسل شیک پاسارگادی از جنس زندگی هستند، نسلی آمده که غم و عزا و عاشورا و تاسوعا را کنار بزند، و جشنهای ملی را دوباره احیا کند، جشن مهرگان، جشن تیرگان، جشن چهارشنبه سوری و نوروز را برای ایران آریایی مان جایگزین کند، پرچم سه رنگ مان با شیر و خورشید، ودیعه اجدادمان را، در سرتاسر ایران خسته مان برافرازند و راستی و درستی و خردورزی را بجای خرافات و مرده پرستی جایگزین کنند!

ایران از دیرباز اهورامزدا را دارد و دین زرتشت، با آئین زندگی بخشش، "کردار نیک، گفتار نیک، پندار نیک" را جایگزین خدای وارداتی اعراب کنند!
ما از نسل کورش و مزدک و ستارخان و کسروی.. هستیم، ما خسته‌ایم از دروغ و تزویر ملایان مفتخور و شیعه اثنی عشری، ما زندگی از جنس ایرانی می‌خواهیم. مشروطه ما دستاورد خودمان است و باید زنده شود تا دوباره ایرانی نفس بکشد، و نسل شیک پاسارگادی، اهورامزدا نگهبان آنهاست و ژینا و پویا و ندا و حدیث... روح و روانشان در تک تک ایرانی موج می‌زند. باید پرچم سه رنگ را برافراشت و سرود زندگی سر داد و زنان و دختران ایرانی همپای مردان و پسران ایران زمین، ایران به تاراج رفته‌شان را دوباره احیا کنند! ما باید آن یک کلمه" قانون "را که در این صد سال جدی گرفته نشد، جدی بگیریم، چون آینده ایران به آن بستگی دارد تا همه در برابر آن مساوی باشند!

پیش بسوی انقلاب سوم از جنس ایرانی با جوانان از خود گذشته و شیک پاسارگادی از جنس مزدک و زرتشت و ستارخان و باقرخان و ندا و ژینا و بی شمار ایرانی بپاخاسته برای پس گرفتن ایران عزیزمان از دست اشغالگران!

ما دوباره ایران را پس می‌گیریم و اهورامزدا، خدای راستی و درستی نگهبان ایران زمین است! ایدون باد!

امیر کرابCopyright© 1998 - 2022 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy