Wednesday, Sep 28, 2022

صفحه نخست » زنان ایرانی، رضا فرمند

Reza_Farmand_2.jpg*

*

*


زنان ایرانی،
قید و بندهای مقدس را
از دست وپای خود باز می‌کنند
حجاب‌ها‌ی خفت‌باراِشان را
دست افشانان و هلهله‌کنان
زیر رگبار گلوله‌ها
به شعله‌‌های آتش می‌افکنند
*
زنان ایرانی
آیه‌های سیاهِ مردان غار را
از هستی‌اِ‌شان پاک می‌کنند
زنیت‌اِشان را پس می‌گیرند
زیبایی‌اشان را از آن خود می‌کنند
و در معنای بلندِ زنانه‌ی خود
سرافرازانه برمی‌خیزند
*
زنان ایرانی
راه‌های پُرخطر آزادی را
جان‌فشانانه
در کوچه‌ها و خیابان‌ها
به روی ایرانِ خسته
باز می‌کنندCopyright© 1998 - 2022 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy