Saturday, Nov 19, 2022

صفحه نخست » ‏آنچه کە می بینید، صحنەهای از یک فیلم هالیوودی یا پرفورمانس هنری نیستند

این ها لحظەهای از زندگی کردها در خاورمیانە هستند کە اکنون به لطف دنیای دیجیتال ثبت میشوند. مراسم خاکسپاری شهید «طاهر عزیزی» در پیرانشهر.

***Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy