Tuesday, Jan 31, 2023

صفحه نخست » بی‌ادعای پُرمدعا، تأملی بر مصاحبه آقای رضا پهلوی با اسکای نیوز، پرویز حاتمی

Alternative.jpgویدئو مصاحبه با زیرنویس ترجمه آن به فارسی:

آقای رضا پهلوی سالهای قبل در مصاحبه با آقای مُنَشِه امیر در رادیو اسرائیل نظرش در مورد حکومت آینده ایران را بر اساس درجه رضایتش اینگونه ابراز کرد:
اگر در ایران یک حکومت جمهوری دمکراتیک برقرار شود من ۹۵٪ راضی هستم.
اگر در ایران یک حکومت پادشاهی (احتمالاً منظورش دمکراتیک است) برقرار شود من ۱۰۰٪ راضی هستم.
چون بحث رضایت در میان است، برای رفع شبهه سؤال دیگر هم قابل پرسیدن است که اگر در ایران یک حکومت پادشاهی دمکراتیک برقرار شود ولی شما در آن شاه نباشید درجه رضایت شما چند است؟
فرض این نوشته اینست که آقای رضای پهلوی مشکلی با پادشاه شدن در حکومت پادشاهی آینده مورد نظرش درایران ندارد.
در این مصاحبه زمانی که پرسشگر در مورد نقش او در آینده ایران پرسید جواب بر آمده مستقیم از ترجمه گفتار او چنین است:
من برای هیچ مقامی کاندید نمیشوم و بدنبال هیچ پست سیاسی در دولت نیستم.

من ترجیح میدهم مدافع مردم باشم و در مقابل مقامات کنار آنها بایستم تا مطمئن شوم حقوق آنها همیشه رعایت می‌شود. من هیچ جاه طلبی برای رسیدن به قدرت و مقام ندارم.
آین وظایفی که آقای رضا پهلوی برای خود در نظر گرفته خود سیاست است. در کشور‌های دمکراتیک این وظیفه مطبوعات آزاد، گروه‌های اپوزیسیون، ارگانهای مردمی، آزادی بیان، و خود دولت است که از حق مردم در سیاست‌های داخلی و خارجی دفاع کنند. کدام کشور دمکراتیک با دولتها پادشاهی مثل انگلیس، سوئد، دانمارک، اسپانیا، یا هلند را سراغ دارید که پادشاه آن وظایفی دارد مانند آنچه آقای رضا پهلوی بر شمرده.
جریان بیشتر روشن میشود که در کمال بی ادعائی مُدعی نسخه پیچی برای چگونگی رسیدن به حکومت آینده میشود. آنهم توسط داروئی با عوارض جانبی، در جائیکه داروئی از آن بهتر و بدون عوارض جانبی موجود است که آقای رضا پهلوی هیچگاه به آن اشاره هم نمیکند.
نظر آقای رضا پهلوی هنگام مصاحبه در چگونگی تعیین حکومت آینده:
سناریوی انتقالی که شامل دولت موقت است که در این بین امور کشور را مدیریت خواهد کرد.
مقدمات انتخابات و تشکیل مجلس مؤسسان را به عهده خواهد گرفت که در آن شکل نظام سیاسی آینده و قانون اساسی آن در رفراندُم نهائی به مردم ارائه خواهد شد.
راه دیگر این است که دولت موقت در حین مدیریت کشور برای تعیین نوع حکومت آینده و تدوین قانون اساسی آن به امور ذیل بپردازد:
- مقدمات رفراندُم برای تعیین نوع حکومت اینده توسط رأی مستقیم مردم.
- مقدمات انتخابات مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی برآمده از نتیجه رفراندُم.
- ارائه قانون اساسی تدوین شده توسط مجلس مؤسسان به مردم برای رفراندُم.
از آقای رضا پهلوی باید پرسید چرا یک شهروند در مورد خواسته نوع حکومتش باید نماینده داشته باشد. خودش آنرا ابراز کرده و به رأی مستقیم میگذارد او احتیاج به قیم ندارد.
از عوارض جانبی برای انتخاب نماینده برای مجلس مؤسسان پیشنهادی آقای رضا پهلوی اینست که کیفیت خوب داشتن نماینده، برای رأی دهنده میتواند مد نظر نباشد تا وقتی که خواسته نوع حکومت او را نمایندگی میکند. چه رأی دهنده طرفدار پادشاهی باشد و چه جمهوری. ولی در مجلس مؤسسان بعد از رفراندم دیگر کیفیت خوب برای کاندیدا نقشش میتواند پررنگ تر از عقیده او در مورد نوع حکومت باشد.
در خاتمه باید از آقای علی کریمی پرسید حال این چه کسی است که از رفراندُم می‌ترسد؟

پرویز حاتمیCopyright© 1998 - 2023 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy