Saturday, Apr 15, 2023

صفحه نخست » مداح حساس پی از هو شدن توسط مردم در ورزشگاه قهر کرد

قرار بود قبل بازی یه مداحی برای ماه رمضان برگزار بشه که به محض شروع کردن با هو کردن هواداران همراه بود و بعد یک دقیقه مداح قهر کرد و رفت.

***Copyright© 1998 - 2023 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy