Sunday, Sep 3, 2023

صفحه نخست » سونامی بزرگ پزشکی در ایران

افشای برنامه نظام برای جذب پزشکان بسیجی؛ دغدغه مشترک خامنه‌ای و «طبیب شیاد»

تعداد زیادی از اساتید دانشگاه‌های علوم پزشکی به دلیل حمایت از اعتراض‌های ضدحکومتی اخراج شده‌اند و نظام به فکر جذب اساتید از بین بسیج جامعه پزشکی افتاده. دولت در حالی به دنبال پزشکانی وفادار به جمهوری اسلامی است که بیش از پنجاه درصد پزشکان متخصص سهمیه‌ای هستند.

***Copyright© 1998 - 2023 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy