Sunday, Sep 24, 2023

صفحه نخست » ویدئویی از لشکرکشی به دانشگاه تهران

ویدئویی از رژه خودروهای نظامی در دانشگاه تهران منتشر شده که آنها را در حال پخش سرودهایی که در زمان جنگ ایران و عراق برای رزمندگان پخش می‌شد، نشان می‌دهد. این خودروها همزمان با هفته «دفاع مقدس» در دانشگاه‌ها و خیابانهای بسیاری از شهرها به حرکت درآمده اند.Copyright© 1998 - 2023 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy