Sunday, Feb 11, 2024

صفحه نخست » لحن زشت و توهین آمیز زانیار خسروی در کنسرتش

وقتی یک خواننده در مورد جایگاهش دچار توهم می شود و به مردم در کنسرت با لحنی زشت توهین می کند، می شود زانیار خسروی آقای خسروی مثل جمهوری اسلامی برای مردم تکلیف مشخص نکن. اگر خواننده خوبی باشی، کنسرت تو خوب باشد. مردم با تو همراه می شوند و گوش می کنند. طلبکار نباش.Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy