Monday, Jun 24, 2024

صفحه نخست » چه کسی رای می دهد و چه کسی رای نمی دهد...؛ ف. م. سخن

IMG_3147.jpegدر یک نظام سیاسی آزاد رای دادن یعنی چه؟

یعنی این که من، برای انتخاب رییس جمهور یا نماینده ی مجلس یا هر کسی که توسط مردم قابل انتخاب است رای می دهم تا کسی روی کار بیاید، که با عرضه باشد، با دانش باشد، اهل کار باشد، متخصص باشد، آدمی لایق و مردم دوست و وطن دوست باشد، تا وضع زندگی ام بهتر شود، تا وضع اقتصادی ام بهتر شود، تا وضع فرهنگی ام بهتر شود، تا روابط کشورم با دنیا بهتر شود و امثال این ها.

وقتی می دانم که انتخاب من فقط بازی ست، فقط نمایش است، فقط فیلم و شعبده بازی ست، وقتی می دانم یک گروه دایناسور پیر و فرتوت و بی مغز، از میان هشتاد میلیون جمعیت کشور، پنج شش نفر درب و داغون نوکر صفت بی سواد بی فرهنگ عقب مانده ی متحجر، «انتخاب» می کنند، بعد به ما می گویند شما بروید از میان این پنج شش نفر یکی را «انتخاب» کنید، تازه آن هم برای چه؟ برای این که ایشان غلام دست به سینه ی سدعلی خواهد بود و هر چه او بگوید بکن خواهد کرد، مگر دیوانه ام که رای بدهم؟!

به این می گویند استدلال.
به این می گویند دو دو تا چهار تا.
به این می گویند چیزی که مردم عادی و عوام ترین مردمان هم آن را می فهمند و بر اساس این استدلال در چنین مضحکه ای وارد نمی شوند.

اما گروهی هستند که می روند و رای می دهند.
چرا؟
چون قطعا و یقینا و حتما منفعتی در این رای دادن دارند.


منفعت چیست؟ یکی این است که حکومت مورد علاقه شان یعنی همین که می زند و می کشد و می برد و غارت می کند را به اسم انتخاب کردن به ما زورچپان کنند و در یک کلمه این حکومت مسخره را بر پا و بر جا نگه دارند.

یک گروه دیگر هستند که از بس در عالم تفکر و فلسفه و حساب کتاب و سیاست بازی و وسط بازی و خودفروشی شرعی اندیشه ورزیده اند، قاط زده اند و مغزشان معیوب شده و می گویند که میان «حسن» که منتخب شورای نگهبان است با «حسین» که او هم منتخب شورای نگهبان است و هر دو هم قرار است دست به سینه جلوی سدعلی دونگ بایستند و هر چه او گفت سمعا و طاعتا بگویند باید به یکی شان که حتی به اندازه ی یک اپسیلون بهتر از دیگری ست رای بدهیم.

این ها هم،،، منفعت در انتخاب «حسین» جان دارند چرا که فکر می کنند یارو که بر سر کار بیاید، او هم نوکرانی خواهد خواست که این ها می توانند اگر در ایران اند که هیچ اگر در خارج اند به ایران برگردند و این ها هم از این نوکریّت به نان و نوایی برسند.

ما مردم عادی که نه سر پیازیم نه ته پیاز، عقل مان می رسد و می دانیم نتیجه ی دو دو تا همیشه چهار تا می شود، لذا بدون این که کسی به ما چیزی بگوید و نیازی به عزیزان تحریمی باشد که شب و روز ما را دعوت به رای ندادن می کنند، خودمان سال هاست، حتی از روزهای اول انقلاب رای نداده ایم و به صغرا کبرا چیدن حامیان رای دادن هم گوش نداده ایم و چهار تا فحش سنگین هم نثار روح بابای سدعلی دونگ و نوکران دست به سینه اش کرده ایم و به ریش رای دهندگان از هر نوع که بوده اند قاه قاه خندیده ایم.

لذا نه با دعوت خر می شویم، نه برای رای ندادن مان نیازی به تحریم و تحریم بازی و نصیحت این و آن داریم چرا که این خودِ ما هستیم که به متفکران و متخصصان عزیز باید بگوییم داداش! روزی که من نانوا و سبزی فروش و کارمند و کارگر رای نمی دادم شماها در صف ایستاده بودید و انگشت هوا می کردید، حالا تازه تازه می فرمایید باید انتخابات را تحریم کرد! عزیز دیر رسیدی اتوبوس رفت!Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy