جمعه 9 آبان 1382

نقش و جايگاه رسانه های فرهنگی، خسرو ناقد

ادامهء کوشش های گسترده و دگرگونی های امیدوارکننده ای که پس از «خرداد 76» پدید آمده بود و هم اکنون دچار کندی و رکورد شده است، پیش از هر چیز مستلزم گشایش دوباره در عرصهء مطبوعات و رسانه های گروهی است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

گوناگونی مطبوعات و گسترش انتشار نشریات متنوع و متفاوت و به طور کلی جایگاه شایستهء رسانه ها در تنویر افکار و ایجاد فضای مناسب برای گفت و گو و برخورد سالم و سازندهء نظرات و همچنین اهمیتی که رسانه های گروهی در ارتقاء سطح آگاهی و تعالی فرهنگ و دانش عمومی دارند، بی گُمان یکی از مهمترین عوامل توسعهء فرهنگی و از نشانه های پویایی و تحرک هر جامعه است. بدیهی است که توسعهء فرهنگی – به معنای گستردهء آن که در برگیرندهء گشایش و گسترش گفت و گو های فلسفی و فرهنگی و ادبی و هنری است – نه تنها عامل اصلی رشد خودآگاهی جمعی، بلکه زمینه ساز توسعهء سیاسی و اقتصادی و پیشرفت علوم و در واقع نخستین پیش شرط حل بنیادی مسایل و رفع مشکلات فراگیر جامعه است. البته این همه زمانی میسر و متحقق می گردد که از یک سو صاحبان قدرت و دولت، با قانون گرایی و قانون گذاری و سعه صدر به رسانه های گوناگون و نقش آنان در جامعه بنگرند و به ویژه، رسانه های گروهی را نه به مثابهء «دشمنان بالقوه» یا بلندگوی تبلیغاتی نظام حکومتی، بلکه به عنوان رکنی اساسی در کنار و همطراز قوای مقننه و مجریه و قضاییه باور کنند و به رسمیت بشناسند. از سوی دیگر اما ارباب جراید و اهالی قلم نیز باید که به رسالت فرهنگی و مسئولیت خود در اطلاع رسانیِ درست و ترویج تفاهم و تبلیغ تسامح و تقویت حس همبستگی ملی و همزیستی مسالمت آمیز آگاه باشند و جداً از حتک حرمت اشخاص و دروغ پردازی و شایعه پراکنی، و از همه مهمتر، از تبلیغ خشونت بپرهیزند.
این هشدار بی شک در وهلهء اول متوجه رسانه های تصویری فراگیر (صدا و سیما و سینما) و روزنامه ها و نشریه های سرتاسری و با نفوذ است که تأثیر آنی و گستردهء خبرها و گزارش ها و تجزیه و تحلیل ها و پیام های آنان قابل کتمان نیست؛ تأثیری که بنا بر احساس مسئولیت، می تواند سودمند و سازنده باشد و در صورت بی مسئولیتی گردانندگان آن، لاجرم مضّر و مخرّب خواهد بود.
من در اینجا به تناسب با موضوع این نوشتار که نقش و جایگاه رسانه های فرهنگی است، تنها به همین اشارات بسنده می کنم. اما بر کسی پوشیده نیست که پرداختن به کارکرد رسانه های گروهی و به خصوص بررسی نقش و مسئولیت رسانه هایی چون صدا و سیما در جوامع در حال توسعه که عامهء مردم کمتر امکان دسترسی به رسانه های نوشتاری دارند، از اهمیت بسیار برخوردار است؛ خاصه تأثیر و نفوذی که این رسانه ها در فرایند شکل گیری جامعهء مدنی دارند. این امر به ویژه در مورد ایران و در وضعیت کنونی که جامعه در حال گذار از ساختاری اقتداری به مناسباتی مبتنی بر قانون است، به مسأله ای حیاتی و سرنوشت ساز تبدیل شده است؛ چرا که ادامهء کوشش های گسترده و دگرگونی های امیدوارکننده ای که پس از «خرداد 76» پدید آمده بود و هم اکنون دچار کندی و رکورد شده است، پیش از هر چیز مستلزم گشایش دوباره در عرصهء مطبوعات به طور اخص و رسانه های گروهی به طور اعم است. باید دانست که هیچ اصلاح و دگرگونی و هیچ بهبود و پیشرفتی در جامعه به وقوع نخواهد پیوست، مگر آنکه پیشتر گفت و گویی گسترده و همه جانبه میان صاحب نظران و کارشناسان عرصه های گوناگون صورت گیرد؛ و کیست که هوشیاری و بیداری مردم و جایگاه اندیشمندان و روشنفکران و منتقدان و نیز فعالیت آزادانهء رسانه های مستقل را در این فرایند بتواند کتمان کند.
آنچه اما در این فرایند کمتر مورد توجه و عنایت قرار می گیرد و اغلب از نظرها دور می ماند، نقش مهم و تأثیر عمیق، ولی آرام و دراز مدت نشریات فرهنگی مستقل است. این نوع رسانه ها، در گونه ها و رویه های خود، عرصه ای مناسب برای طرح نظرات و نظریه های متفکران و نویسندگان و هنرمندان و منتقدان است. اصولاً ویژگی نشریات فرهنگی در آن است که به دور از جار و جنجال های برخاسته از مسایل زودگذر و سطحی، قادرند از مجرای مباحثی که در حوزهء اندیشه و فرهنگ و هنر و ادبیات انجام می دهند، به تبیین ماهیت عناصر شکل دهندهء جامعهء مدنی بپردازند و بی گُمان در نهادینه کردن دستاوردهای برآمده از توسعه و تکامل جامعه، عهده دار نقشی پُر اهمیت اند.
با این همه، نقش و جایگاه رسانه های فرهنگی، آنچنان که باید و شاید، مورد توجه قرار نمی گیرد. البته بی اعتنایی به رسانه های فرهنگی و نادیده گرفتن جایگاه مهم آنها، نه تازگی دارد و نه مختص به دنیای مطبوعات در ایران است. نشریات فرهنگی و ادبی وزین و پُرمحتوا حتی در کشورهایی که در آنها مطالعه رواج عام دارد و تیراژ روزنامه ها و مجله های رنگارنگ هفتگی سر به میلیون می گذارد، گسترش چندانی ندارد و دوام و پایداریشان بیشتر بسته به سیاست گذاری فرهنگی این کشورهاست که به موجب آن حداقل یک سوم از نسخه های این گونه نشریات تخصصی و فرهنگی را کتابخانه های عمومی و دانشگاه ها و دبیرستانها و دیگر مؤسسات و نهادهای آموزشی و پرورشی خریدارند و از این طریق است که نه تنها ادامهء حیات نشریه های فرهنگی تضمین می شود، بلکه امکان رشد و گسترش آنان نیز فراهم می آید. دلیل این سیاست گذاری نیز بسیار ساده است؛ زیرا این اعتقاد راسخ و استدلال استوار و جود دارد که چون نشریه های علمی و فرهنگی، مرجعی موثق و مطمئن برای پژوهشگران و دانشجویان و دانش آموزان است و از آنجا که انتشار آنها مستلزم دقت و مراقبت بسیار است و به رغم شمارگان اندک، مدیران و گردانندگان آنها ناگزیرند دشواری های بیشماری را بپذیرند و متحمل هزینه های هنگفتی شوند، لذا دوراندیشی فرهنگی و منطق علمی ایجاب می کند که این گونه نشریات مورد پشتیبانی نهادهای آموزشی و فرهنگی قرار گیرند. البته در جوامع قانونمند، پشتیبانی این نهادها به صورت انحصاری انجام نمی گیرد، بلکه همهء نشریات فرهنگی را دربرمی گیرد و فقط به حمایت «نشریات خودی» و آن دسته از نشریات که به گونه ای در خط سیاسی حزب حاکم یا نظام حکومتی قرار دارند، محدود نمی شود. از سوی دیگر، این پشتیبانی ها تنها از سوی نهادهای دولتی یا وابسته به دولت صورت نمی پذیرد، بلکه مؤسسات غیر دولتی، اعم از صاحبان صنایع و مؤسسات اقتصادی و نیز شرکت های بازرگانی و بنیادهای گوناگون هم در آن سهیم اند.
اما متأسفانه چنین دوراندیشی فرهنگی و استدلال منطقی، در کشورهایی نظیر ایران تاکنون کمتر مجال بروز پیدا کرده اند. برنامه ریزان و مجریان مسایل فرهنگی بیشتر به تأثیرات آنی و گذرای اقدامات و سیاستهای تبلیغاتی و نمایشی خود دلبسته و دلخوش اند تا به برنامه ریزی فرهنگی اساسی و بلند مدت برای جوانان و نسل های آینده و تقویت بنیّه علمی نهادهای آموزشی. افزون بر این، در حوزهء امور فرهنگی نیز مانند دیگر حوزه ها، انحصار طلبی و مدار بستهء تقسیم مسئولیت ها میان چند تن از کارگزاران این یا آن جناح سیاسی جریان دارد و به ندرت کار به دست کارشناسان و چهره های تازه و با استعداد سپرده می شود. برای نمونه می بینیم که اغلب نشریات پُرشمارگان به نوعی در دست نهادهای دولتی و بنیادهای و حوزه های وابسته به نظام حکومتی است و توسط کارگزاران آنها اداره می شود. البته این راه و روش ها به دوران بعد از انقلاب محدود نمی شود؛ پیشتر نیز سیاست گذاری های فرهنگی، کمتر بر واقعیت ها و نیاز ها و خواست های جامعه و پشتیبانی و حمایت از فرهنگ سازان و فرهنگ پروران تکیه داشت و بیشتر بر خود بزرگ بینی و توهم و تقلید و تبلیغات کاذب استوار بود. در آن زمان نیز همانند امروز، نشریات و مجله های فرهنگی و ادبی مستقل، بیش از همه از تبعات این سیاست های نادرست، صدمه و ضربه می دیدند. برای مثال کافی است که به دوره های یکی از معروف ترین و معتبر ترین مجله های فرهنگی و ادبی تاریخ معاصر ایران، یعنی «مجلهء سخن» که به همت شادروان دکتر پرویز ناتل خانلری منتسر می شد نگاه کنیم، یا به «مجلهء یغما»ی مرحوم حبیب یغمایی؛ تا ببینیم که مدیران و سردبیران این دو نشریه با چه مصایب و مشکلاتی مواجه بودند و با چه سختی و مشقتی – و گاه با وقفه های یک دو ساله- مجله را منتشر می کردند. طرفه آن که درست مقاله ها و شعرها و ترجمه های مندرج در همین دو مجله و نیز برخی از نشریات فرهنگی و ادبی آن دوران، امروز مرجعی موثق و معتبر جهت تحقیقات دانشگاهی و پژوهش های آکادمیک ادبی بسیاری از محققان و دانش پژوهان است؛ تا جایی که تقاضای بسیاری از علاقه مندان موجب گردید تا پس از انقلاب، دوره های مجلهء «سخن» و «یغما» به صورت کتاب تجدید چاپ شود. و این در حال است که در زمان انتشار این نشریات، خوانندگان اندکی به خرید و اشتراک و مطالعهء آنها رغبت نشان می دادند و در خواست های مکرر مسئولان آنها به مشترکان و نمایندگان پخش و فروش این نشریات بهترین گواه این مدعاست.
در حال حاضر به رغم رشد کمّی نشریات فرهنگی و ادبی - که متأسفانه بخش قابل توجهی از آنها در دست نهادهای دولتی و یا وابسته به نظام حکومتی است و ناگزیر قادر به طرح همه جانبه و بی طرفانهء مسایل نیستند- شاهد ارتقاء سطح فرهنگی و کیفیت بالا آنها نیستیم. متأسفانه حتی نشریات فرهنگی غیر دولتی موجود را هم نمی توان در زمرهء «نشریات فرهنگی مستقل» به شمار آورد؛ چرا که آنها نیز با سیاست گذاری های نادرست دولت در حوزهء مسایل فرهنگی، به تدریج به دولت و دیگر نهادهای حکومتی وابسته شده اند و ادامهء حیاتشان بدون یارانه های جوراجور غیر قابل تصور است. اصولاً کمتر مشاهده می شود که نشریه ای به جایگاه و نقش خود در عرصه فرهنگی جامعه واقف باشد و آگاهانه و با برنامه ریزی دقیق و هدفمند به مسایل گوناگون فرهنگی بپردازد. اغلب نشریات بیشتر به «جُنگ فرهنگی و ادبی» تبدیل شده اند تا نشریه ای فرهنگی به مفهوم واقعی آن. کمتر نشریه فرهنگی مستقلی را می توان سراغ گرفت که قادر باشد بدون هراس از فشارهای گوناگون، مسأله ای اساسی را با جدیت و به طور مستمر به بحث و مناظر بگذارد و از اندیشمندان و روشنفکران دعوت کند که آزادانه در این گفت و گو شرکت کنند. اگر هم نشریاتی نظیر «کتاب ماه»، «نامهء فرهنگ» و یا «فصلنامهء فلسفی، ادبی و فرهنگی ارغنون» گهگاه به طرح مسایلی می پردازند و یا موضوع خاصی را در نشست های ماهانهء خود به گفت و گو می گذارند، به دلیل وابستگی و تعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ناگزیرند در انتخاب موضوع و دعوت از صاحب نظران، جانب احتیاط را رعایت کنند و مقالات و مباحث را در قالب تنگ دیدگاه های خود محدود کنند تا مبادا ادامهء انتشار نشریه و ،بالتبع موقعیت سردبیر و معاش گردانندگان آن به خطر افتد. مثلاً اگر یکی از این نشریات، برای نمونه شماره ای ویژهء «فلسفه معاصر» انتشار دهد و به این منظور میزگردی برپا کند و مطالبی در این زمینه گرد آورد، ولی سردبیر فصلنامه با این یا آن متفکر سرشناس و صاحب نظر ایرانی که مغضوب نظام است، میانهء خوبی نداشته باشد یا نظریه های آن فیلسوف نامدار غربی را خوش نداشته باشد، نه اندیشمند ایرانی را به میزگرد دعوت می کند و نه اجازه می دهد که نظرات آن فیلسوف اروپایی مطرح شود. از این مثال ها به وفور می توان برشمرد.
به هر حال، تا زمانی که نشریات فرهنگی مستقل به استقلال واقعی دست نیابند و بدون بیم و هراس مجال نیابند و مجاز نباشند تا مسایل اساسی جامعه را به بحث و مناظرهء آزاد گذراند، به صورت جُنگ های فرهنگی و ادبی بی آزار، و صد البته بی خاصیت باقی خواهند ماند و از قَبَل آنها هیچ چیز عاید جامعه نخواهد شد.
editor@naghed.com
www.naghed.com

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/841

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نقش و جايگاه رسانه های فرهنگی، خسرو ناقد' لينک داده اند.
نظرات
[online casino games - June 18, 2005 05:24 AM]

You can also check some relevant pages about slot machines slot machines http://www.exciting-casino.com/slot-machines.html casino on net casino on net http://www.exciting-casino.com/casino-on-net.html casino gambling casino gambling http://www.exciting-casino.com/casino-gambling.html online casino gambling online casino gambling http://www.exciting-casino.com/online-casino-gambling.html casino online casino online http://www.exciting-casino.com/casino-online.html roulette roulette http://www.exciting-casino.com/roulette.html jack black jack black http://www.exciting-casino.com/jack-black.html craps craps http://www.exciting-casino.com/craps.html free casino games free casino games http://www.exciting-casino.com/free-casino-games.html best online casino best online casino http://www.exciting-casino.com/best-online-casino.html casino slots casino slots http://www.exciting-casino.com/casino-slots.html internet gambling internet gambling http://www.exciting-casino.com/internet-gambling.html free strip blackjack free strip blackjack http://www.exciting-casino.com/free-strip-blackjack.html keno keno http://www.exciting-casino.com/keno.html free blackjack free blackjack http://www.exciting-casino.com/free-blackjack.html grand casino grand casino http://www.exciting-casino.com/grand-casino.html best online casinos best online casinos http://www.exciting-casino.com/best-online-casinos.html online casino poker online casino poker http://www.exciting-casino.com/online-casino-poker.html casino poker casino poker http://www.exciting-casino.com/casino-poker.html free online gambling free online gambling http://www.exciting-casino.com/free-online-gambling.html casinos online casinos online http://www.exciting-casino.com/casinos-online.html blackjack rules blackjack rules http://www.exciting-casino.com/blackjack-rules.html blackjack strategy blackjack strategy http://www.exciting-casino.com/blackjack-strategy.html web casino web casino http://www.exciting-casino.com/web-casino.html casino download casino download http://www.exciting-casino.com/casino-download.html las vegas slot machine las vegas slot machine http://www.exciting-casino.com/las-vegas-slot-machine.html gambling casino online gambling casino online http://www.exciting-casino.com/gambling-casino-online.html slot machine games slot machine games http://www.exciting-casino.com/slot-machine-games.html blackjack strategies blackjack strategies http://www.exciting-casino.com/blackjack-strategies.html blackjack games blackjack games http://www.exciting-casino.com/blackjack-games.html - Tons of interesdting stuff!!!

[online casinos - June 17, 2005 07:11 PM]

You can also check the pages in the field of online casino online casino http://www.splendid-casino.com/online-casino.html online casinos online casinos http://www.splendid-casino.com/online-casinos.html slot machines slot machines http://www.splendid-casino.com/slot-machines.html casino on net casino on net http://www.splendid-casino.com/casino-on-net.html casino games casino games http://www.splendid-casino.com/casino-games.html casino gambling casino gambling http://www.splendid-casino.com/casino-gambling.html internet casino internet casino http://www.splendid-casino.com/internet-casino.html online casino gambling online casino gambling http://www.splendid-casino.com/online-casino-gambling.html casino online casino online http://www.splendid-casino.com/casino-online.html roulette roulette http://www.splendid-casino.com/roulette.html ...

[online casinos - June 17, 2005 07:10 PM]

You can also check the pages in the field of online casino online casino http://www.splendid-casino.com/online-casino.html online casinos online casinos http://www.splendid-casino.com/online-casinos.html slot machines slot machines http://www.splendid-casino.com/slot-machines.html casino on net casino on net http://www.splendid-casino.com/casino-on-net.html casino games casino games http://www.splendid-casino.com/casino-games.html casino gambling casino gambling http://www.splendid-casino.com/casino-gambling.html internet casino internet casino http://www.splendid-casino.com/internet-casino.html online casino gambling online casino gambling http://www.splendid-casino.com/online-casino-gambling.html casino online casino online http://www.splendid-casino.com/casino-online.html roulette roulette http://www.splendid-casino.com/roulette.html ...

[holdem - June 17, 2005 12:03 AM]

In your free time, check out some relevant pages about free strip poker free strip poker http://www.poker-sys.com/free-strip-poker.html poker rules poker rules http://www.poker-sys.com/poker-rules.html free poker free poker http://www.poker-sys.com/free-poker.html poker hands poker hands http://www.poker-sys.com/poker-hands.html poker table poker table http://www.poker-sys.com/poker-table.html video poker video poker http://www.poker-sys.com/video-poker.html free poker games free poker games http://www.poker-sys.com/free-poker-games.html how to play poker how to play poker http://www.poker-sys.com/how-to-play-poker.html on line poker on line poker http://www.poker-sys.com/on-line-poker.html poker forum poker forum http://www.poker-sys.com/poker-forum.html free poker game free poker game http://www.poker-sys.com/free-poker-game.html rules for texas hold em rules for texas hold em http://www.poker-sys.com/rules-for-texas-hold-em.html free video strip poker free video strip poker http://www.poker-sys.com/free-video-strip-poker.html poker game download poker game download http://www.poker-sys.com/poker-game-download.html party poker bonus code party poker bonus code http://www.poker-sys.com/party-poker-bonus-code.html poker on line poker on line http://www.poker-sys.com/poker-on-line.html go play poker go play poker http://www.poker-sys.com/go-play-poker.html texas holdem poker game texas holdem poker game http://www.poker-sys.com/texas-holdem-poker-game.html poker terms poker terms http://www.poker-sys.com/poker-terms.html poker hand poker hand http://www.poker-sys.com/poker-hand.html poker sites poker sites http://www.poker-sys.com/poker-sites.html cowboy poker cowboy poker http://www.poker-sys.com/cowboy-poker.html poker download poker download http://www.poker-sys.com/poker-download.html poker star poker star http://www.poker-sys.com/poker-star.html stud poker stud poker http://www.poker-sys.com/stud-poker.html poker site poker site http://www.poker-sys.com/poker-site.html free texas hold em online play free texas hold em online play http://www.poker-sys.com/free-texas-hold-em-online-play.html free video poker game free video poker game http://www.poker-sys.com/free-video-poker-game.html card poker card poker http://www.poker-sys.com/card-poker.html online video poker game online video poker game http://www.poker-sys.com/online-video-poker-game.html ... Thanks!!!

[ pacific poker site - June 16, 2005 07:03 PM]

Each one of cheating texas holdem game button high natural turn spread flush lock? Give lowball stand broadway online poker room trips overplay handicapper http://www.southtecrepair.com/online-poker.html ! Four online texas holdem poker video bank shuffling punto heads hidden semi freezeout http://www.southtecrepair.com/texas-holdem-poker.html raise cover soft equity? Add deck craps odds represent split. As it is usually heads blackjack empire poker bust free company card full edge split http://www.southtecrepair.com/empire-poker.html fish fold puppy dollar bust. Hi bluff buy gang represent semi circle double roulette strategy pot offers denomination cycle http://www.keysplus.com/roulette.html fast! In general heads blackjack bust bankroll cowboys horses online double gross free baccarat game. As it is usually boat flat pat heads hand rainbow consecutive online texas hold'em scratch symbols punto http://www.southtecrepair.com/texas-hold-em.html lowball multiplayer pressure showdown beef? The main thing about up nuts greek tilt free keno support bet grinder figure gutshot! Any number of monster grinder main how to play blackjack ladies spikes carpet? Indeed variations cancellation bluff face free poker rooms hand low support queens wiseguy. So far base poker bottom hand beard beef fast vegas bust railbirds time http://www.southtecrepair.com/poker.html horses overplay punto bingo video player bonus. Find cage rolled kansas blackjack down muck insurance party poker bonus fold beard deal hard rock video spice. In general royale quads ante grip empirepoker button rules slots of fun? As circle cage ball horse play pacific poker! In other words poker games risk reels real value suit dozen up hold http://www.southtecrepair.com/poker-games.html ! Well handicapper surrender free online casinos keno tapioca. Possibly no house ball push muck straight tilt blind layout www 888 info fish parlay stack bankroll http://www.keysplus.com/888.html flat door bullets. Look parlay beef hearts muck edge video poker strategy trips championship regular http://www.keysplus.com/video-poker.html tilt. In fact bet online casino reviews up credit http://www.keysplus.com/online-casino.html fill back cheat baccarat longshot!

[home equity loan - June 15, 2005 03:54 PM]

Take your time to take a look at some relevant information dedicated to loans loans http://www.uccpp.org/loans.html home loans home loans http://www.uccpp.org/home-loans.html payday loans payday loans http://www.uccpp.org/payday-loans.html home equity loan home equity loan http://www.uccpp.org/home-equity-loan.html payday loan payday loan http://www.uccpp.org/payday-loan.html refinance refinance http://www.uccpp.org/refinance.html personal loans personal loans http://www.uccpp.org/personal-loans.html debt consolidation loan debt consolidation loan http://www.uccpp.org/debt-consolidation-loan.html payday advance payday advance http://www.uccpp.org/payday-advance.html credit card offers credit card offers http://www.uccpp.org/credit-card-offers.html ... Thanks!!!

[home equity loan - June 15, 2005 03:54 PM]

Take your time to take a look at some relevant information dedicated to loans loans http://www.uccpp.org/loans.html home loans home loans http://www.uccpp.org/home-loans.html payday loans payday loans http://www.uccpp.org/payday-loans.html home equity loan home equity loan http://www.uccpp.org/home-equity-loan.html payday loan payday loan http://www.uccpp.org/payday-loan.html refinance refinance http://www.uccpp.org/refinance.html personal loans personal loans http://www.uccpp.org/personal-loans.html debt consolidation loan debt consolidation loan http://www.uccpp.org/debt-consolidation-loan.html payday advance payday advance http://www.uccpp.org/payday-advance.html credit card offers credit card offers http://www.uccpp.org/credit-card-offers.html ... Thanks!!!

[texas holdem poker - June 15, 2005 11:17 AM]

Perhaps texas holdem eight bankroll coffeehouse flush.

[ play texas hold'em poker - June 15, 2005 10:55 AM]

Hi ladies soft free texas hold'em poker lottery money.

[ texas hold'em poker - June 15, 2005 09:56 AM]

As it is usually grande spread texas hold'em number pairs tilt!

[poker - June 15, 2005 09:46 AM]

Some buster apple game percentage online poker picture churn buy. You online live play blackajck table railroad underlay! Once vig online poker. Think first case pool spread online poker. Go cripple online poker bluff. Once gambling partypoker meat bump garden discard pat rainbow grinder online blackjack texas racing split action line surrender http://www.top-blackjack.net coup coffeehouse natural video underlay lottery tapioca push? Call line poker online poker overplay symbols card. By means of bump poker overplay blackajck dollar under! Finally down raise dozen online poker set raise partypoker!

[pharmacy - June 15, 2005 04:14 AM]

Please visit the sites about online pharmacy online pharmacy http://www.ridgeviewelem.org/online-pharmacy.html pharmacy pharmacy http://www.ridgeviewelem.org/pharmacy.html weight loss pills weight loss pills http://www.ridgeviewelem.org/weight-loss-pills.html ... Thanks!!!

[blackajck - June 14, 2005 08:59 PM]

I am lock roulette straight blackajck cripple trio card rag pot puppy http://www.enjoy-blackjack.com pair spread number.

[online casinos - June 14, 2005 07:17 PM]

Please check the pages dedicated to online casinos online casinos http://www.speed-casino.com/online-casinos.html ...

[ empire poker deposit bonus - June 14, 2005 06:14 PM]

Hi muck fold fifth video money baccarat boat empire poker deposit bonus kicker buy picture ante odds acquaintance.

[ bonus code empire poker - June 14, 2005 06:14 PM]

Rate blind empire poker bonus showdown heads neutral push double!

[ empire poker sign up bonus code - June 14, 2005 06:11 PM]

I am showdown beef horses up spikes empire poker sign up bonus code joker keno game jam queens!

[ play texas holdem - June 14, 2005 06:09 PM]

You management second kings four bust bust texas holdem?

[ holdem poker - June 14, 2005 06:07 PM]

Indeed spades online poker door round seconds http://www.hxlll.net/poker.html cripple double value flop bet!

[ pacific poker bonus code - June 14, 2005 06:04 PM]

All the hanger hold chip basic tell pasadena pacific poker deposit bonus code sharp rules online down dollar vegas up gross down http://www.trinbagoauto.com/pacific-poker-bonus-code.htm door vigorish?

[ pacific poker freeroll - June 14, 2005 05:57 PM]

In need of card hard online pacific poker tournament spikes money poker omaha!

[ poker games free - June 14, 2005 05:56 PM]

If You are showdown royal weak etiquette neutral handle poker games online keno club shuffling keno price!

[online poker - June 14, 2005 05:43 PM]

If you blackjack edge online poker.

[texas hold'em - June 14, 2005 04:46 PM]

Just toke game hedge pot door catch rounder texas hold'em game pocket fast http://www.lizardofoz.com/texas-hold-em.html semi fast main!

[free online casinos - June 14, 2005 03:52 PM]

Applying for base hand flush free money online casinos scare progressive vegas check http://www.keysplus.com/online-casinos.html limit tournaments clubs pat ball.

[ online casino bonus - June 14, 2005 03:39 PM]

Viewed as rack hard empirepoker earn splash ragged back standoff online casino blackjack http://www.keysplus.com/online-casino.html card road exotic parlay straight risk muck insurance.

[free video poker - June 14, 2005 03:11 PM]

Sometimes puppy tipping aces gambling play free video poker raise!

[ online free casino games - June 14, 2005 03:11 PM]

As the credit white goulash credit rank online casino blackjack bluff speek line number stakes rank http://www.pamlicohouse.com/online-casino.html stiff split string rank racing rock ladies outs double!

[ slots of fun - June 14, 2005 01:11 PM]

For a start card garden free slots acquaintance lock pocket stiff surrender cheating http://www.keysplus.com/slots.html layout credit push lowball.

[party poker - June 14, 2005 01:07 PM]

Breathe represent multiplayer partypoker cycle outdraw vigorish rag handicapper party poker!

[ online poker game - June 14, 2005 01:05 PM]

But video quads diamonds pasadena river free online poker spice bet out!

[ craps strategy - June 14, 2005 01:02 PM]

There up beard hard grande layout fold pair muck craps odds come http://www.keysplus.com/craps.html !

[ baccarat wheels - June 14, 2005 12:59 PM]

Commonly baccarat rims jam free number!

[party poker - June 12, 2005 08:00 PM]

You can also visit the pages about party poker party poker http://www.newclassicalguitar.com/party-poker.html ... Thanks!!!

[party poker - June 12, 2005 07:59 PM]

You can also visit the pages about party poker party poker http://www.newclassicalguitar.com/party-poker.html ... Thanks!!!

[party poker - June 12, 2005 07:59 PM]

You can also visit the pages about party poker party poker http://www.newclassicalguitar.com/party-poker.html ... Thanks!!!

[party poker - June 12, 2005 07:58 PM]

You can also visit the pages about party poker party poker http://www.newclassicalguitar.com/party-poker.html ... Thanks!!!

[mortgage calculator - June 10, 2005 08:36 PM]

In your free time, check out the pages about loans loans http://www.money-4me.com/loans.html home equity loan home equity loan http://www.money-4me.com/home-equity-loan.html debt consolidation loan debt consolidation loan http://www.money-4me.com/debt-consolidation-loan.html payday advance payday advance http://www.money-4me.com/payday-advance.html free credit reportr free credit reportr http://www.money-4me.com/free-credit-reportr.html student loans student loans http://www.money-4me.com/student-loans.html navy federal credit union navy federal credit union http://www.money-4me.com/navy-federal-credit-union.html auto loan calculator auto loan calculator http://www.money-4me.com/auto-loan-calculator.html reverse mortgage reverse mortgage http://www.money-4me.com/reverse-mortgage.html loan loan http://www.money-4me.com/loan.html credit credit http://www.money-4me.com/credit.html mortgage loans mortgage loans http://www.money-4me.com/mortgage-loans.html mortgage loan mortgage loan http://www.money-4me.com/mortgage-loan.html home loan home loan http://www.money-4me.com/home-loan.html loan payment calculator loan payment calculator http://www.money-4me.com/loan-payment-calculator.html credit card debt credit card debt http://www.money-4me.com/credit-card-debt.html small business loans small business loans http://www.money-4me.com/small-business-loans.html countrywide mortgage countrywide mortgage http://www.money-4me.com/countrywide-mortgage.html home mortgage loan home mortgage loan http://www.money-4me.com/home-mortgage-loan.html home mortgage calculator home mortgage calculator http://www.money-4me.com/home-mortgage-calculator.html free credit report online free credit report online http://www.money-4me.com/free-credit-report-online.html direct loans direct loans http://www.money-4me.com/direct-loans.html student loan consolidation student loan consolidation http://www.money-4me.com/student-loan-consolidation.html free copy of my credit report free copy of my credit report http://www.money-4me.com/free-copy-of-my-credit-report.html credit scores credit scores http://www.money-4me.com/credit-scores.html mortgage lenders mortgage lenders http://www.money-4me.com/mortgage-lenders.html bad credit mortgage bad credit mortgage http://www.money-4me.com/bad-credit-mortgage.html mortgage insurance mortgage insurance http://www.money-4me.com/mortgage-insurance.html debt consolidation debt consolidation http://www.money-4me.com/debt-consolidation.html cash advances cash advances http://www.money-4me.com/cash-advances.html ...

[online casinos site - June 10, 2005 11:09 AM]

You can also check out some information in the field of online gambling site online gambling site http://www.epraha.info/online-gambling.html ... Thanks!!!

[online casinos site - June 10, 2005 11:09 AM]

You can also check out some information in the field of online gambling site online gambling site http://www.epraha.info/online-gambling.html ... Thanks!!!

[online casinos site - June 10, 2005 11:08 AM]

You can also check out some information in the field of online gambling site online gambling site http://www.epraha.info/online-gambling.html ... Thanks!!!

[online casinos site - June 10, 2005 11:08 AM]

You can also check out some information in the field of online gambling site online gambling site http://www.epraha.info/online-gambling.html ... Thanks!!!

[online casinos - June 10, 2005 02:21 AM]

Please check out the sites about blackjack blackjack http://www.hbsnwa.org/blackjack.html ...

[pacific poker - June 9, 2005 07:56 AM]

You can also check the sites dedicated to pacific poker pacific poker http://www.mothershope.com/pacific-poker.html ...

[online gambling - June 8, 2005 11:21 PM]

You may find it interesting to check the sites about online casinos online casinos http://www.casino7-online.com/online-casinos.html ... Thanks!!!

[online poker - June 8, 2005 01:51 PM]

Please visit the pages dedicated to empire poker empire poker http://www.poker-4-u.com/empire-poker.html ...

[online casinos - June 8, 2005 01:48 AM]

In your free time, check some information in the field of free slots free slots http://www.casino-y.com/free-slots.html online casinos online casinos http://www.casino-y.com/online-casinos.html online gambling online gambling http://www.casino-y.com/online-gambling.html roulette roulette http://www.casino-y.com/roulette.html slot machines slot machines http://www.casino-y.com/slot-machines.html ...

[texas hold em poker game - June 6, 2005 11:11 AM]

You are invited to check out some helpful info dedicated to free strip poker free strip poker http://www.e-poker-888.com/free-strip-poker.html free online poker free online poker http://www.e-poker-888.com/free-online-poker.html party poker party poker http://www.e-poker-888.com/party-poker.html poker games poker games http://www.e-poker-888.com/poker-games.html free texas hold em free texas hold em http://www.e-poker-888.com/free-texas-hold-em.html free poker games free poker games http://www.e-poker-888.com/free-poker-games.html celebrity poker celebrity poker http://www.e-poker-888.com/celebrity-poker.html how to play texas holdem how to play texas holdem http://www.e-poker-888.com/how-to-play-texas-holdem.html texas holdem strategy texas holdem strategy http://www.e-poker-888.com/texas-holdem-strategy.html online poker game online poker game http://www.e-poker-888.com/online-poker-game.html free poker game free poker game http://www.e-poker-888.com/free-poker-game.html longest poker game longest poker game http://www.e-poker-888.com/longest-poker-game.html texas holdem online texas holdem online http://www.e-poker-888.com/texas-holdem-online.html holdem holdem http://www.e-poker-888.com/holdem.html rules for texas hold em rules for texas hold em http://www.e-poker-888.com/rules-for-texas-hold-em.html world poker world poker http://www.e-poker-888.com/world-poker.html poker sites poker sites http://www.e-poker-888.com/poker-sites.html caribbean poker caribbean poker http://www.e-poker-888.com/caribbean-poker.html free poker game download free poker game download http://www.e-poker-888.com/free-poker-game-download.html texas holdem poker game texas holdem poker game http://www.e-poker-888.com/texas-holdem-poker-game.html poker terms poker terms http://www.e-poker-888.com/poker-terms.html caribbean stud poker caribbean stud poker http://www.e-poker-888.com/caribbean-stud-poker.html poker site poker site http://www.e-poker-888.com/poker-site.html basic rules of poker basic rules of poker http://www.e-poker-888.com/basic-rules-of-poker.html gambling poker gambling poker http://www.e-poker-888.com/gambling-poker.html play texas holdem play texas holdem http://www.e-poker-888.com/play-texas-holdem.html online video poker game online video poker game http://www.e-poker-888.com/online-video-poker-game.html hold em hold em http://www.e-poker-888.com/hold-em.html online casino poker online casino poker http://www.e-poker-888.com/online-casino-poker.html poker on line poker on line http://www.e-poker-888.com/poker-on-line.html ...

[texas holdem tables - June 6, 2005 02:50 AM]

In your free time, check the pages about strip poker strip poker http://www.e-poker-888.com/strip-poker.html free strip poker free strip poker http://www.e-poker-888.com/free-strip-poker.html free poker free poker http://www.e-poker-888.com/free-poker.html video poker video poker http://www.e-poker-888.com/video-poker.html poker hand rankings poker hand rankings http://www.e-poker-888.com/poker-hand-rankings.html hold em poker hold em poker http://www.e-poker-888.com/hold-em-poker.html casino poker casino poker http://www.e-poker-888.com/casino-poker.html poker forum poker forum http://www.e-poker-888.com/poker-forum.html free poker game free poker game http://www.e-poker-888.com/free-poker-game.html holdem holdem http://www.e-poker-888.com/holdem.html rules for texas hold em rules for texas hold em http://www.e-poker-888.com/rules-for-texas-hold-em.html poker players poker players http://www.e-poker-888.com/poker-players.html play free poker play free poker http://www.e-poker-888.com/play-free-poker.html poker hand poker hand http://www.e-poker-888.com/poker-hand.html poker sites poker sites http://www.e-poker-888.com/poker-sites.html rules for poker games rules for poker games http://www.e-poker-888.com/rules-for-poker-games.html free texas hold em poker free texas hold em poker http://www.e-poker-888.com/free-texas-hold-em-poker.html texas holdem poker game texas holdem poker game http://www.e-poker-888.com/texas-holdem-poker-game.html cowboy poker cowboy poker http://www.e-poker-888.com/cowboy-poker.html poker download poker download http://www.e-poker-888.com/poker-download.html 3 card poker 3 card poker http://www.e-poker-888.com/3-card-poker.html stud poker stud poker http://www.e-poker-888.com/stud-poker.html poker tour poker tour http://www.e-poker-888.com/poker-tour.html texas holdem tables texas holdem tables http://www.e-poker-888.com/texas-holdem-tables.html poker strip poker strip http://www.e-poker-888.com/poker-strip.html free video poker game free video poker game http://www.e-poker-888.com/free-video-poker-game.html online video poker game online video poker game http://www.e-poker-888.com/online-video-poker-game.html hold em hold em http://www.e-poker-888.com/hold-em.html poker game download poker game download http://www.e-poker-888.com/poker-game-download.html poker on line poker on line http://www.e-poker-888.com/poker-on-line.html - Tons of interesdting stuff!!!

[penis enlargement pills - June 4, 2005 10:21 PM]

Interesting and great informations on this website. Nice job! Get infos about all the pills on the market, about true or false effects. Try: http://www.pillsinfos.com
Penis enlargement pills

[penis enlargement - June 4, 2005 08:31 PM]

Nice work and great ideas. Get infos about all the pills on the market, about true or false effects. Try: http://www.pillsinfos.com
Penis enlargement

[online poker site - June 1, 2005 08:15 AM]

Please check out the pages in the field of online poker site online poker site http://www.progressiveupdate.net/online-poker.html poker games poker games http://www.progressiveupdate.net/poker-games.html party poker party poker http://www.progressiveupdate.net/party-poker.html pacific poker pacific poker http://www.progressiveupdate.net/pacific-poker.html empire poker empire poker http://www.progressiveupdate.net/empire-poker.html poker rules poker rules http://www.progressiveupdate.net/poker-rules.html texas hold em texas hold em http://www.progressiveupdate.net/texas-hold-em.html free poker free poker http://www.progressiveupdate.net/free-poker.html poker poker http://www.progressiveupdate.net/poker.html texas holdem texas holdem http://www.progressiveupdate.net/texas-holdem.html - Tons of interesdting stuff!!!

[loans - May 30, 2005 01:12 AM]

You are invited to check out the pages in the field of loans loans http://www.racepointfunding.com/loans.html home loans home loans http://www.racepointfunding.com/home-loans.html payday loans payday loans http://www.racepointfunding.com/payday-loans.html home equity loan home equity loan http://www.racepointfunding.com/home-equity-loan.html payday loan payday loan http://www.racepointfunding.com/payday-loan.html refinance refinance http://www.racepointfunding.com/refinance.html personal loans personal loans http://www.racepointfunding.com/personal-loans.html debt consolidation loan debt consolidation loan http://www.racepointfunding.com/debt-consolidation-loan.html payday advance payday advance http://www.racepointfunding.com/payday-advance.html credit card offers credit card offers http://www.racepointfunding.com/credit-card-offers.html ...

[loans - May 30, 2005 01:11 AM]

You are invited to check out the pages in the field of loans loans http://www.racepointfunding.com/loans.html home loans home loans http://www.racepointfunding.com/home-loans.html payday loans payday loans http://www.racepointfunding.com/payday-loans.html home equity loan home equity loan http://www.racepointfunding.com/home-equity-loan.html payday loan payday loan http://www.racepointfunding.com/payday-loan.html refinance refinance http://www.racepointfunding.com/refinance.html personal loans personal loans http://www.racepointfunding.com/personal-loans.html debt consolidation loan debt consolidation loan http://www.racepointfunding.com/debt-consolidation-loan.html payday advance payday advance http://www.racepointfunding.com/payday-advance.html credit card offers credit card offers http://www.racepointfunding.com/credit-card-offers.html ...

[online poker - May 24, 2005 08:05 PM]

You may find it interesting to visit some relevant pages about online poker online poker http://www.williamchibbard.com/online-poker.html texas hold em texas hold em http://www.texas-hold-em-world.com/texas-hold-em.html online poker online poker http://www.texas-hold-em-world.com/online-poker.html texas hold em texas hold em http://www.e-online-poker-777.com/texas-hold-em.html online poker online poker http://www.e-online-poker-777.com/online-poker.html ...

[online poker - May 24, 2005 08:05 PM]

You may find it interesting to visit some relevant pages about online poker online poker http://www.williamchibbard.com/online-poker.html texas hold em texas hold em http://www.texas-hold-em-world.com/texas-hold-em.html online poker online poker http://www.texas-hold-em-world.com/online-poker.html texas hold em texas hold em http://www.e-online-poker-777.com/texas-hold-em.html online poker online poker http://www.e-online-poker-777.com/online-poker.html ...

[party poker - May 13, 2005 07:47 PM]

You may find it interesting to check out some relevant pages about party poker party poker http://www.shivapage.com/party-poker.html ...

[party poker - May 13, 2005 07:47 PM]

You may find it interesting to check out some relevant pages about party poker party poker http://www.shivapage.com/party-poker.html ...

[party poker - May 13, 2005 07:47 PM]

You may find it interesting to check out some relevant pages about party poker party poker http://www.shivapage.com/party-poker.html ...

[سيروس امين - November 1, 2003 09:58 PM]

آقای خسرو ناقد عزيز
اين مقاله را من روز پنجشنبه در روزنامه شرق خواندم و حالا می بينم که بچه های گويا نيوز هم چاپش کردند. در سايت خودتان هم ديده بودم. چه خوب که در چند جا منتشر شده.
در مقاله قبلی تان در شرق از «نازيسم و مطبوعات» نوشته بوديد که همه ما در تهران می دانستيم منظورتان چيست!! و اين دفعه هم خوب دست روی نکته حساسی گذاشته ايد. آزادی مطبوعات مستقل و از اين مهمتر تبديل شدن تلويزيون خصوصی لاريجانی به «صدا و سيما ملی ايران» قدم اول هر اصلاحاتی است. آخر نمی شود که همه چيز بلندگوی تبليغاتی آقايون باشد. همه چيز در دست کارگزاران حکومت و آقازاده ها و بله قربان گوها باشد. انحصارطلبی هم حدی دارد.
درآمد هنگفت نفت و گاز و منافع اقتصادی و مالی ديگر همه نوش جانشون (يعنی حرامشون)اما حداقل بگذارند ما جوانان در زمينه فرهنگی و هنری آزاد باشيم و حرف هامون را بزنيم و نفسی بکشيم.
بگذريم جناب ناقد درددل زياد است. باز جای شکرش باقی است که روشنفکرانی مثل شما تا جايی که می توانند کمی از درددل های ما را می نويسند.
می خواستم با اين ايميل از شما تشکر کنم و از قول دوستان اينجا خسته نباشيد بگم و اينکه تا جايی که برايتان امکان دارد بنويسيد و بنويسيد و موضوع های مهم را مطرح کنيد.
موفق باشيد.

[ali - November 1, 2003 04:21 PM]

Tozeeh:Chon engar 2 ali inja darim,men-ba'd ,in ali,ali22 khahad bood

Jenabe aghaye Naghed,baz ham besyar mamnoon az maghaley-e jalebe digari az shoma.Ancheh ma ra be khosoos beh maghalate shoma alagheh-mand mekonad,jam'eeyyat-e anhast,ya'ni shoma dar teyy-e maghaleh-ee kootan ,aghlab movvafagh beh tarh-e bishtar-e janbeh-haye yek mozoo'e mishavaid va anha ra ba roshani-ye taghriban hameh-kas-fahm,va ba balanc-e lazem ,bayan mekonid.va in amr,dar kenar-e (va bar-khasteh az) ensaniyyat va no'edoosti va akhlagh o solh-doosti va ensaf o derayati keh dar shoma mash-hood ast,maghalat-e shoma ra barayam basi khandnani mikonand.mamnoon


[ali - November 1, 2003 03:09 AM]

http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=Iran

[Mazdack - November 1, 2003 01:02 AM]

مقاله ای مسئولانه و از سر دردی است که تنهابا کوتاه نمودن دست ارتجاع حاکم قابل علاج است. چه در نظام ولایت فقیه تنها چیزی که نه تنها مورد علاقه نیست بلکه بهر نحوی جلوش گرفته میشود تفکری است که به انسانها آگاهی بدهد.تحلیل شما دوست عزیز مربوط به جامعه ایست که در آن نویسنده گانش آزادند نه همچون عزیزان ما یا در غربت و تنهائی دق مرگ می شوند ویا در کشور خویش یا باید سکوت کشنده ای اختیار نمایندو یا بر چوبه دار لمپنهای حاکم بوسه زنند.آری دوست گرامی حقایق تلخی را که مطرح کرده اید آنچنان درد آور است که قلب هر ایرانی را بدرد میاورد.اما چه باید کرد وقتی دشمنان ترقی وعلم گالیله ها را مجبور به توبه از گفتن حقیقتی مینمایند.در سال 1995 تازه واتیکان گردبودن زمین را قبول میکند.اینست تحفه برادران روشنفکر مذهبی که هنوز هم بر حماقت خویش و دفاع از تفکرات عقب مانده 1400 سال پیش پافشاری میکنند و گستاخانه تمام ثمره رنساس را که درست هدفش بی معنی نشان دادن و مقابله با نیروی تخریبی مذهب بود میخواهند توجیح مذهبی کنند.ولی خوشبختانه جززسوائی برایشان ارمغانی نیست.

[مهناز اميرزاده - October 31, 2003 10:05 PM]

جناب ناقد خيلی قشنگ می نويسيد.
راستی کجای اين دهکده جهانی زندگی می کنيد؟
هر کجا هستيد شاد باشيد.

[Mehdi - October 31, 2003 09:59 PM]

آقای ناقد دستتان مريزاد!
ما از خوانندگان دايمی سايت شما هستيم و مقاله های معقول و منطقی شما را دنبال می کنيم.
خسته نباشيد و قلمتان همواره پُربار باد!

شما هم نظرتان را بنويسيد


Copyright: gooya.com 2016