شنبه 22 آذر 1382

دمکراسی را ولش کنيد، شعر طنزي از شاهين ميرمحمد حسيني

ما عدل داریم، خوب و فراوان
هم شکنجه، هم کشتار و زندان
بیهوده دمکراسی مخواهید
خدمت می کنیم ماها دو چندان
این نظام ما بود مقدس
هستیم اگرچه جمله ناکس
تقدسش تو بانک در سوئیسه
مهم نبود کشور رود پس
این رهبر ما، اصل ترقیست
تا هست او و ما، شکنجه باقیست
آزادی که گفت وجود ندارد
آزاد واسه ما شراب و ساقیست
ماها همه مون پروژه سازیم
از بهر مقام اهل نمازیم
بهره ببرید ز حکمت ما
چون ما پیروزیم و نمی بازیم

شعر از : شاهین میر محمد حسینی
www.shahin-m.com

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/2169

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دمکراسی را ولش کنيد، شعر طنزي از شاهين ميرمحمد حسيني' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016