دوشنبه 22 دي 1382

اطلاعيه مرگ ميز ممد مرا بسيار متاثر و عزادار کرد، مرادی

متاثر از آن جهت که اين پير مرد هشتاد و يک ساله بسی زنده دل بود. ولی از زنده دل بودن او بلاتر قلم توانا و شوخ طبعی و شناخت عميق او از اسلام و شناخت عميق تر او از مکانينيزم طنز بود. من که حوصله خواندن نوشته های طولانی را ندارم مدام از طنزهای ميزممد که گاهی طولانی هم بود لذت فراوان می بردم و هم اينک نيز پيش از نوشتن به ياد او ده طنزی که از او داشتم را برای چندمين بار خواندم. آنچه که به کار او اصالت می داد پر مايگی و بی باکی او بود در نوشتن. نوشته های او چنان قوی و محکمند که انسان پس از خواندن آنها احساس می کند که بسی آموخته و کتابی هزار صفحه ای را بالذتی وافر خوانده است. او به قول حافظ اسرار هويدا می کرد. الحق که اين نويسنده اگر در محيطی مساعد بود آثار بيشماری را خلق کرده و به يادگار گذاشته بود. گر چه او تا پيش طنز نوشتارش بسی گمنام بود ولی با همين چند طنز نوشته هايی که تعدادشان نيز زياد نيست ميتوان او را يکی از بهترين و کاملترين طنز نويسان ايران به حساب آورد. او طنز نويسی بود که در مملکت ما بسی جلو تر از زمان خودش نسبت به همکارانش مردم را آگاهی می داد. زيرا او توانست با همين چند اثر که تعداشان شايد به پانزده طنز برسد صدای اعتراض خودش را که صدای آزادی خواهی ايران بود به صورتی مطبوع به سرتاسر ايران برساند. کسانی که موفق ميشدند و هم اکنون هم موفق می شوند طنز هايش را از اينترنت دريافت کنند در فاصله ای کمتر از يک روز با هر وسيله ممکن به همه ايران می رسانند. واين برای من بسيار عجيب است. زيرا با اينهمه تبليغ دينی بر منابر در راديو تلويزيون در نمازهای جمعه از سوی رژيم حکومت اسلامی و چنين تقاضايی برای طنزی با مقوله دينی بسيار بعيد منمايد. ولی چنين است. طنزی که چنانکه در اطلاعيه سايت گويا آمده بی پروا به شالوده فکری و عقيدتی نطام اسلامی و به نطر من خود اسلام و مسائل آن می پردازد. من فکر می کنم که تقاضائی چنين گسترده از چنين طنزی بايد آقايان مبلغين اسلام ناب محمدی را بخود آورد. آنان اگر نسبت به ادعا های خود راستگو هستند بايد دست کم در برابر وجدان خود پاسخگو باشند. طنزهای ميز ممد شايد برای کسانی که از داشتن صراحت در گفتار و کردار و نوشتار خود هم واهمه دارند سرمشقی بزرگ باشد. شايد اگر قدری از جامعه ما خرافات و تملق و تکلف و تابو و تعارف زودوده شود جامعه سالمتری داشته باشيم. طنزهای ميز ممد چنين درسهايی را به ما می دهند. گر چه سايت ميهن را خيلی مشکل می توان گرفت ولی در هر حال چندين طنز ميزممد را می توان آنجا ديد.
باتشکر از سايت گويا
مرادی از تهران

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/3231

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اطلاعيه مرگ ميز ممد مرا بسيار متاثر و عزادار کرد، مرادی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016