پنجشنبه 23 بهمن 1382

بام بَم شام غَم، شعري از سيد حسن گلبانگ خراسانی

برای بم زلزله زده و فرزندان سوگوارش

بام بَم شام غَم

وانگه که لرزه بر آمد
بر بام بم
پيچيد ناله ی جغد سياه
در شام غم

ای رخ نهان شدگان
در مسير شب
آنگه که سايه های تباهی سفر کنند
از دامن افق
گلبوسه های مهر به سويتان
پرواز می کنند

سيد حسن گلبانگ خراسانی
شنبه ۱۳ـ۱۰ـ۱۳۸۲ ش.
۳ـ۱ـ۲۰۰۴ م. هلنــد

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/4531

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بام بَم شام غَم، شعري از سيد حسن گلبانگ خراسانی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016