جمعه 28 فروردين 1383

رييس سازمان ميراث فرهنگي: ارگ بم تا پنج سال آينده شکل اصلي خود را باز مي يابد، ايرنا

کرمان ، ايرنا : ۲۸ فروردين ۱۳۸۳ برابر با۱۶ آوريل۲۰۰۴
رييس سازمان ميراث فرهنگي ايران گفت : تلاش مي شود تادر يک برنامه کوتاه
مدت پنج ساله ، ارگ قديم بم شکل اصلي خود را باز يابد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سيد " محمد بهشتي " پنجشنبه شب درگفت گو باايرنا درکرمان افزود : کار
اساسي و بنيادى بازسازى ارگ بم در قالب يک برنامه دراز مدت انجام مي شود.
وى گفت : موضوع نجات بخشي ارگ بم اولويت نخست اهداف وبرنامه هاى اين
سازمان است و درعين حال بازسازى بخش هاى مختلف ارگ تخريب شده بم به مثابه
يک معادله چند مجهولي صورت بغرنج و پيچيده اى دارد.
بهشتي گفت : زمان بندى دقيق بازسازى ارگ بم ، مستلزم تدوين سياست هاى
راهبردى است و براى تدوين سياست هاى راهبردى از جهت روش ، تکنيک وکيفيفت
کار نجات بخشي و مرمت و حفاظت اين ارگ بايد به يک اجماع بين المللي دست
يابيم .
رييس سازمان ميراث فرهنگي کشور به برگزارى سمپوزيوم جهاني نجات بخشي
ارگ بم طي روزهاى آتي در بم اشاره کرد و گفت : در اين همايش مشخص مي شود که
در اين محوطه تاريخي از منظر علم زمين شناسي ، سازه ، باستان شناسي و مرمت
و مواد ساختماني چه روى داده است .
وى گفت : موضوع مرمت و مقاوم سازى بناهاى تاريخي دربرابر زلزله در جهان
نوپاست و هنوز در سطح بين المللي فاقد يک منشور و دستورالعمل توافقي براى
حفاظت از آثار تاريخي با رعايت مقاوم سازى آنها هستيم .
بهشتي افزود : همه آثار تاريخي ايران در معرض آسيب قرار دارد و موضوع
مرمت و مقاوم سازى اين آثار بايد به عنوان يک سر فصل جديد در برنامه ريزيها
و سياست گذارى ها منظور شود.
وى ابراز اميدوارى کرد،پيش نويس منشور مقاوم سازى سازهاى خشتي وتاريخي
در مرحله بازسازى ارگ قديم بم تدوين و در سطح جهاني ارائه شود.
بهشتي گفت : پايگاه مطالعات سازه هاى خشتي در بم تاسيس مي شود و اين
پايگاه امکان انتقال تجارب و يافته هاى علمي را در دو سطح ملي و بين المللي
فراهم مي سازد.
رييس سازمان ميراث فرهنگي کشور گفت : کشورهاى مختلفي منتظرند تا ما
برنامه هاى خود را در زمينه بازسازى ارگ بم اعلام کنيم و آنهابخشي از هزينه
اجرايي اين برنامه ها را تقبل کنند.
وى افزود : بيشترين کمک هابه صورت علمي و فني خواهد بود و کمکهاى مالي
رقم محدودى را به خود اختصاص مي دهد.
بهشتي اضافه کرد : بانک جهاني ميزان خسارت تخريب ارگ بم را بيش از۷۰
ميليون دلار برآورد و آمادگي خود را براى پرداخت وام بانکي به اين ميزان
به ايران اعلام کرده است .
وى افزود : کشور ژاپن نيز تا سقف يک ميليون و۳۰۰ هزار دلار براى کمک به
بازسازى ارگ بم اعلام آمادگي کرده است .

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/6525

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'رييس سازمان ميراث فرهنگي: ارگ بم تا پنج سال آينده شکل اصلي خود را باز مي يابد، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016