يكشنبه 2 اسفند 1383

نشست ادبی در بروکسل با حضور نويسندگان: فريدون تنکابني، ابوالفضل اردوخاني و منوچهر سالکي، 26 فوريه

آقــــایــــان،

ابـــــولفضل اردوخـــــانـــــی : نویسنده ،

فـــریــــــدون تنـــکابنـــــــی : نویسنده ،

منـــوچــــهر ســــالکـــــــــی : نویسنده ،

بــــــــــــــــــــــه دعــــوت
انجمن پــــــــــــــــــــرسپـــــــــــــــــولیــــــــــــس

در یک نشست ادبی شرکت کرده و با شنوندگان خویش از ادب و فرهنگ ایران زمین سخن خواهند گفت.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ورود برای همگان آزاد است .

زمــــــــان :
ساعت پـــــــــانـــــــــــــزده، روزشنبه 26 ماه فوریه 2005

آدرس:
Centre Culturel de Jette - Centre Armillaire,
Boulvard de Smet de Naeyer, 145 - 1090 Jette.


بخـش فـــرهــــنگـــی انــــجــمـــــــــن پـــــــــــرسپــــولیـــــــس

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/18512

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نشست ادبی در بروکسل با حضور نويسندگان: فريدون تنکابني، ابوالفضل اردوخاني و منوچهر سالکي، 26 فوريه' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016