چهارشنبه 1 تير 1384

دست بسته، شعري از علي اميني (ايران)

آنرا که دست بسته بود اختيار نيست
آنجا که جغد لانه بسازد بهار نيست

خواندند بس حکايت دوران به گوش ما
آن قصه را که شهر بداند به کار نيست

گفتي که بس به بار نشاند! م نهال کين
امروز تخم کين و شقاوت به بار نيست

قاصد پيام دوست رسانده ست و بردراست
اما چه سود عهد کهن بر قرار نيست

هر کس سري نهاده به سوداي سبز خويش
سوداي اين سران به بلنداي دارنيست

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/25020

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دست بسته، شعري از علي اميني (ايران)' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016