چهارشنبه 10 اسفند 1384

بيائيد از امسال صورت حاجی فيروزها را رنگی کنيم اما سياه نکنيم، کميته بين المللی برای نجات آثار باستانی دشت پاسارگاد

سنت های باستانی ما سنت هايي صلح آميز و به دور از تبعيض های نژادی، مذهبی، و حتی جنسيتی هستند.
سياه کردن صورت حاجی فيروز و خواندن شعری که با «ارباب خودم» شروع می شود ممکن است بچه های ما، و غير ايرانی ها را، به خصوص در خارج از ايران، دچار سوء تفاهم کند و مفهومی غيرواقعی از سنت های ما را به آنها ارائه دهد.
امسال لطفا صورت حاجی فيروزها را، که مظهر شادمانی و نشاط هستند، رنگی کنيد اما سياه نکنيد.
و در جريان اجرای مراسم هم اين شعر را بخوانيد:

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

همراه خودم، سرتو بالا کن
همراه خودم منو نيگا کن
همراه خودم، يه تيکه قندی
عيد آمده باز، چرا نمی خندی

Oh, my companion, raise the eyes of thine Oh, my companion, look at mine Oh, my companion, you're a sugar plum It's the New Year, a time for you to shine!
دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/29064

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيائيد از امسال صورت حاجی فيروزها را رنگی کنيم اما سياه نکنيم، کميته بين المللی برای نجات آثار باستانی دشت پاسارگاد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016