چهارشنبه 25 مهر 1386

نمايش فيلم مستند "بيست قرن سکوت، ديداری با آرامش دوستدار" ساخته علی امينی با حضور آرامش دوستدار و علی امينی در بروکسل، ۱۰ نوامبرفدراسيون اروپرس با همکاری انجمن فرهنگی عمرخيام برگزار می کند:

"نقد فرهنگ دينی"

به مناسبت نخستين نمايش فيلم مستند
"بيست قرن سکوت، ديداری با آرامش دوستدار"
ساخته علی امينی، به زبان فارسی و با زيرنويس فرانسوی. اثری ناظر بر رويداد فرهنگی - تاريخی ايران.

پس از نمايش فيلم، ميزگردی با حضور آرامش دوستدار و شرکت علی امينی، احمد امينيان، آرش جودکی، الهه صدر، ژاله فتحی نژاد، مژگان کاهن، رضا کاظم زاده و بهرام محيی برگزار خواهد شد.

زمان: روز شنبه ۱۰ نوامبر ۲۰۰۷، ساعت ۱۸
نشانی: تالار رازی، Avenue Brugmann(laan) (tram-92)-1050 144 Bruxelles

وروديه پنج ارو و برای کسان بيکار رايگان است
• برای دريافت آگاهی بيشتر:

ccokhayam@swing.be
europerse@gmail.com

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016