يكشنبه 9 دي 1386

بيانيه گروهی از هنرمندان ايران در خارج از کشور در رابطه با درگذشت اکبر رادی

اکبر رادی، نمايشنامه نويس برجسته و گرانقدر، از ميان ما رفت.
از اين پس حضور نجيب و صميمی وپُر بار او را در ميان خود نخواهيم داشت.
درعوض کارنامه ء گرانبها وپُرافتخار اوهمواره با ما خواهد بود، کارنامه ای که ثمره عمری کار خلاق و خستگی نا پذيربا زبان، شوروشوق و ايمان به حقانيت هنر، اعتقاد به ارزشهای والای انسانی، عشق به آزادی و رهايی از نادانی و ستمکاری است.
اينک برعهده نسل جوان دست اندرکاران وعلاقمندان تاتر است که ميراث ارزشمند اکبر رادی را، که مقام تعيين کنند ه ای در بلوغ وغنای ادبيات نمايشی کشور ما دارد، پاس دارند، از آن ِ خود کنند و دراعتلاء آن بکُوشند.
ما دوستان و دوستداران اکبر رادی از راه دور درگذشت وی را به همسرارجمند، و فرزندان برومند ش تسليت می گوئيم وخود را در اندوه خانواده فرهنگ و ادب وهنر کشورمان شريک می دانيم .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

نعمت آزرم – رضا براهنی – شهرنوش پارسی پور- ناصر پاکدامن – علی اصغرحاج سيد جوادی - حسن حسام – محسن حسام – منصور خاکسار – نسيم خاکسار – اسماعيل خوئی - حسين دولت آبادی – ناصر رحمانی نژاد- ناصر رزاعتی - بتول عزيز پور- بهمن فرسی - داريوش کارگر- رضا مرزبان – ابراهيم مکی – باقر مومنی - مجيد نفيسی – پرتو نوری علاء – محسن يلفانی

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/35409

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه گروهی از هنرمندان ايران در خارج از کشور در رابطه با درگذشت اکبر رادی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016