جمعه 29 آبان 1383

دکتر سروش: تقسيم تمدن جهان به شرق و غرب نادرست است، ايرنا

پاريس ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۲۹ / ۰۸ / ۸۳
خارجى.فرهنگى.فرانسه .يونسکو.فلسفه .
دکتر" عبدالکريم سروش " پنجشنبه شب طى سخنانى درهمايش روزجهانى فلسفه
دريونسکو تقسيم بندى تمدن جهان را به شرق و غرب نادرست خواندوگفت : ما
نمى توانيم حتى فلسفه و فلاسفه را به غرب و شرق تقسيم کنيم .
وى افزود : ما چيزى به نام فلسفه شرق و غرب نداريم . همانطور که فلاسفه غرب
ازافلاطون گرفته تاارسطو، کانت ، هيوم ، دکارت ، ويتگنشتاين و هايدگر، ازحيث
انديشه و تفکريکسان نيستند، فيلسوفان شرق نيز يکدست نمىباشند.
دکترسروش درميزگردى تحت عنوان " نتايج گفت وگوى فرهنگى و فلسفى بين
شرق و غرب" دريونسکو که باحضورجمعى از فلاسفه غرب همراه بود باانتقاد از
"فوکوياما" و "ساموئل هانتيگتون " دو متفکر آمريکايى درحوزه تاريخ
تمدنها گفت : ديدگاههاى اين دومتفکر پيش ازآنکه در بين دانشگاهيان مورد
توجه قرار گيرد، ازسوى سياستمداران مورد بهره بردارى قرارگرفته است .
مبتکرتئورى "قبض و بسط شريعت " افزود : درحاليکه مقاله مشهور"برخورد
تمدنهاى" هانتينگتون به فارسى هنوز ترجمه نشده و در کشورهاى اسلامى نيز
انعکاس پيدا نکرده بود، ازسوى وزير امور خارجه وقت آلمان درهمايشى تحت
اين عنوان مورد بهره بردارى قرارگرفت .
دکتر سروش که خود ازمدعوين اين همايش بود افزود : دراين همايش که در؟
باحضورجمعى ازمتفکران اسلامى برگزارشد نشان داد که تئورى برخورد تمدنها
بيش از آنکه مورد توجه متفکران قرار گيرد، وزراى امور خارجه کشورهادراين
زمينه ازخود واکنش نشان دادند.
وى با اشاره به طرح "گفت وگوى تمدنهاى" رييس جمهورى ايران گفت : سيد
محمد خاتمى با وام گرفتن عبارت "گفت و گوى تمدنها" از يک فيلسوف فرانسوى
تلاشى جدى براى ارائه طرح گفت و گوى بين تمدنها آغازکرد.
سروش افزود : اکنون که درآخرين روزهاى رياست جمهورى وى بسرمى بريم ،
مى توان گفت که اين طرح تاکنون نتيجه قابل توجه نداشته است .
اين مدعو ايرانى افزود : در گفت و گوى بين تمدنها به "عقل" نسبت به "عشق
" توجه بيشتر شده است .
وى ادامه داد : مولانا از شاعران شهيرايرانى به "عشق " توجه اى خاص داشته
ودر شعرهاى وى بخوبى فلسفه و تفکر ديده مىشود.
دکتر سروش گفت : ازاشعارمولانا درآمريکا بخوبى استقبال شده و اين امر
نشانگراين است که "عشق " دردنيا درکنارعقل جايگاه خود را بازمى يابد.
گزارش خبرنگارايرناحاکيست : دراين ميزگرد " ژيانى واتيمو" از دانشگاه
تورينو ايتاليا، "ژانويويه کلانسى" از دانشگاه پاريس يک ، "عزيز الحدادى"
از مغرب، "سيمون فريد اوليايى" انديشمند آمريکايى ايرانى تبارشرکت داشتند
به مناسبت روزجهانى فلسفه ، پنجشنبه شب بيش از۱۵ ميزگرد پيرامون گفت
وگوى فلسفى بين فلاسفه و متفکران پنج قاره جهان برگزارشد که درآن صدهانفر
از دوستداران و اساتيد فلسفه حضورداشتند.
دراين ميزگردهاسخنرانان با طرح مسايل مختلف به ضرورت ارايه مباحث فلسفى
و آموزش اين رشته علمى پرداختند.


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

براساس اين گزارش بحث هايى تحت عناوين "آينده بشريت " " حقوق بشرو
حقوق بين الملل " ، "چگونه در قاره آفريقا مىتوان از فلسفه حرف زد" ،
"فلسفه و آزادى زن "، "فلسفه و جوانان امروزى"، "فلسفه و حمايت از حقوق
بشر" و "فلسفه در آمريکاى جنوبى" دراين ميزگردها مطرح و ازسوى فلاسفه جهان
مورد بررسى بحث و بررسى قرارگرفت .
درميزگرد "آينده بشريت " که با شرکت چند تن از اساتيد فلسفه از کشورهاى
آلمان ، فرانسه ، تونس و اسپانيا با همکارى دانشگاه پاريس هشت برگزارشد
با توجه به جهانى شدن اقتصاد و گسترش تفکر نئوليبراليسم که منجر به
خصوصىسازى اقتصاد و سياست شده است ، مورد بحث قرارگرفت .
! شرکت کنندگان تلاش کردند به اين سوال که آيا بشرامروزى آينده اى دارد؟
پاسخ دهند.
گزارش خبرنگارايرنامى افزايد، يونسکو قبل از آغازبکاراين ميزگردها
طى آيينى به مناسبت روزجهانى فلسفه ازبرخى فلاسفه بزرگ معاصر وقرون گذشته
تجليل بعمل آورد.
" ژاک دريدا" فيلسون شهيرفرانسوى درسالهاى بين ۱۹۳۰ لغايت ۲۰۰۴ که اخيرا
در پاريس درگذشت ، " ميشل فوکو" فيلسوى فرانسوى سالهاى۱۹۲۶ لغايت ۱۹۸۴
"امانوئل کانت فيلسوف مشهور قرن ۱۸ آلمان که ۲۰۰ سال پيش درگذشت ، "جان
لاک " فيلسوف انگليسى قرن ۱۷ و "سنت توماس آکوئيناس " فيلسوف قرن سيزده
ميلادى ازجمله فيلسوفانى بودند که دراين مراسم ازآنان تجليل شد.
درمحل برگزارى همايش روز جهانى فلسفه در يونسکو نمايشگاه کتب فلسفى
، نقاشى و عکس ازآثارهنرمندان معاصر جهان برگزارشد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/14623

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دکتر سروش: تقسيم تمدن جهان به شرق و غرب نادرست است، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016