پنجشنبه 10 دی 1383

آصفي: حكم اعدام خيلي مهم نيست! ؛ تحليلي از اظهارات اخير سخنگوي وزارت خارجه، رويداد

درهفته گذشته سفير جمهوري اسلامي در اتريش از سوي وزارت خارجه اين كشور به دليل نقض حقوق بشر احضار شد. اعتراض مقامات اتريش به ويژه به صدور حكم اعدام دختر 18 ساله اي برمي گشت كه گفته مي شود دچار معلوليت ذهني است. درمحكوميت اين دختر به روابط نامشروع استناد شده است اما واكنش حميد رضا آصفي سخنگوي وزارت خارجه در واكنش به احضار سفير جمهوري اسلامي حاوي نكته اي بود كه توجه بيشتر به آن اهميت دارد.
آصفي گفت : «موضوع معلوليت اين فرد به مراجع قضايي ذي صلاح ارسال شده وحكم اعدام تا وقتي كه اجرا نشود، خيلي مهم نيست»(!) (روزنامه شرق صفحه 2 –7/10/83)

1- از اين سخن نغز مي توان اين نتيجه را گرفت كه حكم اعدام فقط وقتي مهم است كه اجرا شود ، تا قبل از اعدام ومادامي كه فرد محكوم سالم وزنده است هنوز در عمل اتفاقي نيفتاده كه كسي نگران باشد!

2- از جمله آقاي سخنگو به لحاظ فلسفي اين نتيجه منطقي نيز استفاده مي شود كه ممكن است حكم اعدام حتي در صورت اجرا نيز مهم نباشد. در اين صورت عواملي كه به حكم اعدام اهميت مي دهند نكاتي هستند كه احتمالاً آقاي سخنگو وبرخي خواص از آن اطلاع بيشتري دارند.

3- و اما مهمترين نكته دراين اظهار نظر كه آن را بيش از پيش تاسف انگيز مي نمايد،اين است كه در كشور ما احكام قضايي صوري هستند. تاسف از اين بابت نيست كه چرا حكم اعدامي امكان انجام ندارد؛ بلكه نكته اين است كه اين گونه تناقض نمايي ها در كشور ما گويي به يك روال تبديل شده است. خوانندگان محترم ، صدور حكم اعدام براي استاد برجسته دانشگاه دكترهاشم آقاجري را به خوبي به ياد مي آورند. حكمي كه رئيس دو قوه كشور آن را طرد ومحكوم كردند ومسئولان عالي رتبه اذعان مي داشتند كه امكان عملي ندارد ولي سؤال مهم چرايي صدور آن ودرگير كردن كشور با التهابات تصنعي و افزايش تنش هاي سياسي – اجتماعي بود. كه هيچگاه پاسخي نيافت.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در مورد احكام مشابه قضايي نيز همين سئوال مطرح است. درواقع، جناب سخنگو به زبان بي زباني مي خواسته اين مفهوم را منتقل كند كه چنين احكامي مادامي كه از مرحله خاصي عبور نكنند، جدي نيستند ولي چون نمي توانسته واضح تر صحبت كند، سخنش حالتي طنز پيدا كرده است اما در پس اين طنز،واقعيت تلخي نهفته است و آن اينكه هزينه مربوط به نابساماني در چرخه هاي معيوب سياسي،اجتماعي وقضايي را كشور ومردم بايد بپردازند. بدتر از همه اين است كه مسئولان به جاي اينكه به فكر چاره باشند، به توجيه اين نابساماني روي بياورند .

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/16246

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'آصفي: حكم اعدام خيلي مهم نيست! ؛ تحليلي از اظهارات اخير سخنگوي وزارت خارجه، رويداد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016