دوشنبه 10 مرداد 1384

کابينه احمدي نژاد را مصباح انتخاب کرده بود!؟ نشانه هاي درگيري و اختلاف در طرفداران احمدی نژاد، ع. مسیح

شايد اهميت مسافرت احمدي نژاد به قم و ديدار با مصباح يزدي در اوایل پیروزی اش چندان مورد تاکيد و بررسی قرار نگرفت. شايد همه فکر ميکردند که گر چه وابستگي او به مصباح زياد است ولي امر مهمی نيست. در آن جلسه احمدي نژاد پس از صحبتهاي معمولي جمله مهمي ميگويد و از نقش مصباح يزدي در مديريتش بر پروژه پيروزشدن او تشکر ميکند! ( هم اکنون نیز میتوان به سایت مصباح مراجعه کرد و سخنرانی هر دو نفر را هم دید و هم شنید ) اکئون اما و پس از گذشت يکماه نشانه هاي مخالفت خامنه اي با احمدي نژاد آشکار شده است. هفته پيش که احمدي نژاد به مشهد رفته و ليست اعضاء کابينه خود را به او نشان ميدهد؛ خامنه ای نيز پس از ديدن لیست اعضاء کابينه ميگويد: اينهائي که انتخاب کرده اي کارشناس هستند نه وزير! برو وزير انتخاب کن! همين مسئله که توسط يکي از نزديکان به رهبر به بيرون درز پيدا کرده است نشان دهنده اين است که خامنه اي نيز متوجه شده چه چيزهائي را از دست داده و در عوض احمدي نژاد را به دست آورده است.
از سوي ديگر يکي از اعضاء اصلي گروه حاکم بر مجلس هفتم به نام ع. الف نيز در يک گفتگوي صميمي با دوستانش تاکيد کرده است که احمدي نژاد براي انتخاب وزراء از ما هم نظر خواهي نکرده است. او حتي تاکيد کرده که ما نيز در جريان برنامه هاي احمدي نژاد نيستيم. اين سه مطلب مي رساند که مصباح يزدي دلال اصلي تجارت شکر در کشور که گنجی نیز در نامه اش به دکتر سروش به او اشاره ای دارد در صدد بوده است که کابينه اي با افرادي که خود انتخاب کرده است را به رهبر تحميل نمايد. کابینه ای جدید و بر اساس نظرات مصباح و نه خامنه ای ! کابینه ای که در آن قدرت نظامیان فائق است.
درست است که با انتخابات مجلس هفتم ورود نظاميان به عرصه قدرت آغاز گرديد اما با ورود تعدادي از آنها به کابينه که در انتخابات نهم نقش گرداننده را داشته اند بايد به تحليلهاي مطرح شده مبني بر ورود نظاميان به قدرت و نظامياني که به مصباح نزديکترند مثل ذوالقدر و حجازي و نقدي جدي تر نگريست. اين آخري هماني است که يار نزديک اما در پرده احمدي نژاد بوده است. بايد باور کرد که شکايت از روزنامه سلام توسط احمدي نژاد در سال 78 که یکی از دلایل اصلی تعطیلی این روزنامه و وقايع 18 تير و در نهايت دخالت نظاميان در سرکوب دانشجويان شد نه تنها امري اتفاقي نبوده بلکه از قبل برنامه ريزي شده بود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سردار نقدي که هنوز ماجراي پرونده اش در دادگستري تهران به جرم تجاوز به عنف و دزدی خاتمه نيافته، هم قبل از انتخابات نهم و هم اکنون يکي از ياران نزديک احمدي نژاد است. او اکنون مسئول زرهي سپاه پاسداران است. و روزی نیست که با وی ملاقات نداشته باشد.

Copyright: gooya.com 2016