پنجشنبه 3 آذر 1384

"بازگشت سلطنت: راهکار آینده یا سقوط به گذشته"، پالتاک عمومی اتحاد جمهوريخواهان، شنبه ۲۶ نوامبر

پالتاک عمومی
موضوع: "بازگشت سلطنت: راهکار آینده یا سقوط به گذشته"
ميهمانان: سعید حبیبی، امیر ممبینی، جمشید طاهری پور و احمد تقوایی

تاريخ: شنبه 4 آذر 1384 - 26 نوامبر 2005
ساعت: 20:30 (تهران)، 18:00 (اروپاي مرکزي)، 9:00 (غرب آمريکا)
مکان: پالتاک، اتاق جمهوری
Paltalk | Rooms | By Language/ Nationality/ Other | Etehad Jomhourikhahn iran

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016