یکشنبه 27 آذر 1384

گزارش برگزاری مراسم ۱۰ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر، در شهر کلن، جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران - کلن

بخشی از سخنان یکی از سخنرانان مراسم:
"ایران نه به جمهوری اسلامی که به حقوق بشر نیاز دارد"

صدها بالن کوچک سفید همراه باعکس زندانیان سیاسی دربند و یا اعدام شده در طی مراسم به آسمان رها شد.

در هوای سرد روز شنبه 10 دسامبر از ساعت 2 بعد از ظهر مجموعا بیش از صد تن از ایرانیان آزادیخواه برای جلب توجه افکار عمومی به نقض خشن حقوق بشر در ایران در مقابل کلیسای دم در شهر کلن گرد آمدند.

شرکت کنندگان عکس زندانیان سیاسی اعدام شده نظیر اسماعیل محمدی، در کردستان، و یا اکبر گنجی، فتاح سلطانی، ناصر زرافشان و نیز عکسهایی از اعدامهای علنی در ایران را در دست داشتند.

درطی مراسم به دفعات مختلف دسته های بالنهای سفیدکوچک که عکسهای زندانیان سیاسی به آن وصل بود به آسمان رها شد که توجه بسیاری را برانگیخت.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


این مراسم که با سخنرانیهای مختلف فعالان ایرانی وآلمانی حقوق بشر همراه بود در ساعت 5بعداز ظهر پایان یافت.

درروزهای قبل از این مراسم نامه هاوگزارشهای متعددی برای دول،احزاب ووسایل ارتباط جمعی دررابطه بانقض خشن حقوق بشرتوسط جمهوری اسلامی ارسال شد.
این هجدهمین سال برگزاری این مراسم در شهر کلن بود.


جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران - کلن
17آذر 1384

Copyright: gooya.com 2016