شنبه 20 اسفند 1384

پرونده‌ هسته‌اي‌ ايران‌ روي‌ ميز كوفي‌عنان‌، اعتماد ملي‌

كوفي‌عنان‌ نامه‌ محمد البرادعي‌ مديركل‌ آژانس‌ بين‌المللي‌ انرژي‌ اتمي‌ درباره‌ ايران‌ را در اختيار شوراي‌ امنيت‌ قرار داد. استفان‌ دوجاريك‌ سخنگوي‌ دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد با اعلام‌ اين‌ خبر گفت‌: شوراي‌ حكام‌ در نشست‌ چهارشنبه‌ خود قطعنامه‌اي‌ را در مورد ايران‌ تصويب‌ كرد و همان‌ گزارش‌ البرادعي‌ در اختيار شوراي‌ امنيت‌ قرار گرفته‌ است‌.
نمايندگان‌ انگليس‌، چين‌، فرانسه‌، روسيه‌ و آمريكا )5 عضو دائم‌ شوراي‌ امنيت‌( روز چهارشنبه‌ بلافاصله‌ پس‌ از ارسال‌ گزارش‌ البرادعي‌ به‌ شوراي‌ امنيت‌ مذاكره‌ درباره‌ بيانيه‌ شورا درخصوص‌ ايران‌ را آغاز كردند.
ديروز نيز ديداري‌ بين‌ اعضاي‌ دائم‌ شوراي‌ امنيت‌ صورت‌ گرفت‌ تا بيانيه‌اي‌ كه‌ قرار است‌ هفته‌ آينده‌ درباره‌ ايران‌ منتشر شده‌ و به‌ تصويب‌ اعضاي‌ شورا برسد مورد بازبيني‌ قرار گيرد. سخنگوي‌ كاخ‌ سفيد در اين‌ باره‌ گفته‌ است‌ كه‌ آمريكا بيانيه‌اي‌ جدي‌ را درباره‌ برنامه‌ هسته‌اي‌ ايران‌ در شوراي‌ امنيت‌ خواستار است‌. به‌ گزارش‌ خبرگزاري‌ فرانسه‌، اسكات‌ مك‌كللان‌ در حالي‌ كه‌ حمايت‌ از واشينگتن‌ از راه‌حل‌ ديپلماتيك‌ براي‌ مساله‌ هسته‌اي‌ ايران‌ را اعلام‌ كرد افزود: اولين‌ گام‌ در شوراي‌ امنيت‌ تهديد ايران‌ نيست‌أ بلكه‌ نگاهي‌ به‌ امكان‌ بيانيه‌اي‌ جدي‌ از سوي‌ رياست‌ شوراست‌ كه‌ براي‌ ايران‌ روشن‌ مي‌سازد كه‌ لازم‌ است‌ چه‌ اقدامي‌ انجام‌ دهد و از ايران‌ مي‌خواهد برخي‌ گام‌ها را بردارد. بيانيه‌ رياست‌ شوراي‌ امنيت‌ الزام‌آور نيست‌، اما مستلزم‌ اتفاق‌نظر اعضاي‌ شوراست‌، يك‌ قطعنامه‌ براي‌ تصويب‌ در شورا دست‌كم‌ به‌ 9 راي‌ نياز دارد. به‌ گزارش‌ ايسنا به‌ نقل‌ از خبرگزاري‌ رويترز، انگليس‌ پيشنهاد داده‌ است‌ كه‌ بيانيه‌ شورا بايد گزارشي‌ از آژانس‌ بين‌المللي‌ انرژي‌ اتمي‌ را ظرف‌ 14 روز درخواست‌ كند كه‌ مشخا سازد آيا ايران‌ پيشرفتي‌ در پايبندي‌ به‌ تقاضاهايش‌ داشته‌ است‌ يا خير. اما نماينده‌ روسيه‌ در سازمان‌ ملل‌ گفته‌ است‌ كه‌ 14 روز زمان‌ بسيار كوتاهي‌ است‌ و هشدار داده‌ است‌ اين‌ بحث‌ نبايد از كنترل‌ آژانس‌ بين‌المللي‌ انرژي‌ اتمي‌ خارج‌ شود. نماينده‌ فرانسه‌ در سازمان‌ ملل‌ هم‌ درباره‌ استراتژي‌ شوراي‌ امنيت‌ گفت‌: ما رويكردي‌ تدريجي‌ را دنبال‌ مي‌كنيم‌أ زيرا آنچه‌ مي‌خواهيم‌ بازگشت‌ ايران‌ به‌ تعليق‌ است‌. روزنامه‌ نيويورك‌تايمز در گزارشي‌ نوشت‌: شوراي‌ امنيت‌ در حال‌ ارزيابي‌ بيانيه‌اي‌ است‌ كه‌ آنچه‌ قصورهاي‌ ايران‌ در برآوردن‌ درخواست‌هاي‌ آژانس‌ بين‌المللي‌ انرژي‌ اتمي‌ خوانده‌ را فهرست‌وار ذكر مي‌كند و از تهران‌ مي‌خواهد كه‌ پايبندي‌اش‌ را نشان‌ دهد، اما اشاره‌اي‌ گذرا به‌ تنبيه‌ در صورت‌ تداوم‌ مقاومت‌ اين‌ كشور خواهد داشت‌. اين‌ روزنامه‌ آمريكايي‌ افزود: پيش‌نويس‌ اين‌ سند كه‌ اعضاي‌ شوراي‌ امنيت‌ خاطرنشان‌ كردند اميدوارند هفته‌ آينده‌ به‌ صورت‌ بيانيه‌ رئيس‌ و به‌ صورت‌ غيرالزام‌آور صادر شود مي‌گويد كه‌ شورا همچنان‌ اميدوار است‌ راه‌حلي‌ از طريق‌ مذاكره‌ حاصل‌ شود كه‌ تضمين‌ كند برنامه‌ هسته‌اي‌ ايران‌ صرفا مقاصدي‌ صلح‌آميز دارد. نيويورك‌تايمز با ادعاي‌ اينكه‌ به‌ نسخه‌اي‌ از اين‌ بيانيه‌ دسترسي‌ پيدا كرده‌ است‌ نوشت‌: اين‌ بيانيه‌ با اشاره‌ به‌ آنچه‌ كه‌ مي‌تواند در صورت‌ نبود توافقي‌ رخ‌ دهد آورده‌ است‌: تداوم‌ فعاليت‌هاي‌ مرتبط‌ با غني‌سازي‌ بر لزوم‌ و فوريت‌ اقدام‌ آتي‌ شورا خواهد افزود. اين‌ پيش‌نويس‌ كه‌ انگليس‌ و فرانسه‌ آن‌ را تهيه‌ كرده‌ و با اهداف‌ سياسي‌ آمريكا هماهنگ‌ كرده‌اند مي‌گويد قصد شورا تقويت‌ اختيارات‌ آژانس‌ بين‌المللي‌ انرژي‌ اتمي‌ و قطعنامه‌هايش‌ است‌ كه‌ از ايراني‌ها مي‌خواهد تمام‌ فعاليت‌هاي‌ مرتبط‌ با غني‌سازي‌ را به‌ حال‌ تعليق‌ درآورند. در اين‌ بيانيه‌ از ايران‌ درخواست‌ شده‌ است‌ كه‌ پژوهش‌ الحاقي‌ را تصويب‌ كند و به‌ اجرا درآورد. همچنين‌ اين‌ بيانيه‌ اتخاذ اقدامات‌ مضاعف‌ شفاف‌ از جمله‌ دسترسي‌ به‌ اشخاص‌ و اسناد و آزمايشگاه‌هاي‌ تحقيقاتي‌ را خواستار شده‌ است‌.
حمايت‌ اروپا از راه‌حل‌ ديپلماتيك‌
وزراي‌ خارجه‌ 25 كشور عضو اتحاديه‌ اروپا در سالزبورگ‌ اتريش‌ موضوع‌ هسته‌اي‌ ايران‌ را بررسي‌ كردند. به‌ گزارش‌ مهر، وزيران‌ خارجه‌ كشورهاي‌ اروپايي‌ در اين‌ نشست‌ تمايل‌ خود را براي‌ يافتن‌ راه‌حلي‌ ديپلماتيك‌ براي‌ حل‌ موضوع‌ هسته‌اي‌ ايران‌ اعلام‌ كردند.
»نبيتو فررو والدنر« كميسيونر روابط‌ خارجي‌ اتحاديه‌ اروپا گفت‌: ما هنوز مي‌توانيم‌ به‌ يك‌ شيوه‌ ديپلماتيك‌ براي‌ حل‌ اين‌ موضوع‌ دست‌ يابيم‌ و ايراني‌ها بايد دست‌هايي‌ را كه‌ به‌ سويشان‌ دراز كرده‌ايم‌ بگيرند و به‌ مصالحه‌ دست‌ يابيم‌. وزير امور خارجه‌ اتريش‌ نيز كه‌ كشورش‌ رياست‌ دوره‌اي‌ اتحاديه‌ اروپا را برعهده‌ دارد گفت‌: »ما به‌ تلاش‌هاي‌ خود براي‌ يافتن‌ راه‌حل‌ مسالمت‌آميز ادامه‌ خواهيم‌ داد.« پلاسنيك‌ با اشاره‌ به‌ گزارش‌ موضوع‌ ايران‌ به‌ شوراي‌ امنيت‌ گفت‌: »ما وارد مرحله‌اي‌ جدي‌ مي‌شويم‌. پيش‌ از اين‌ فيليپ‌ دوست‌ بلوزي‌ وزير امور خارجه‌ فرانسه‌ در گفت‌وگو با راديو ثخح گفت‌ كه‌ مذاكره‌ با ايران‌ امكان‌ دارد و تهران‌ بايد بداند كه‌ گزينه‌ ديگري‌ ندارد. وي‌ در پاسخ‌ به‌ اينكه‌ آيا فرانسه‌ از درخواست‌ آمريكا براي‌ اعمال‌ تحريم‌ عليه‌ ايران‌ حمايت‌ مي‌كند اظهار داشت‌: هدف‌ ما سياسي‌ است‌ و به‌ هيچ ‌وجه‌ رويكرد تنبيهي‌ ندارد.
اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌ مسوول‌ سياست‌ خارجي‌ اتحاديه‌ اروپا تاكيد كرد كه‌ امكان‌ حل‌ ديپلماتيك‌ مساله‌ هسته‌اي‌ ايران‌ وجود دارد، اما در عين‌ حال‌ تهديد كرد كه‌ وي‌ امكان‌ اعمال‌ تحريم‌ عليه‌ ايران‌ را منتفي‌ نمي‌داند. به‌ گزارش‌ ايسنا، خاوير سولانا گفت‌: مساله‌ هسته‌اي‌ ايران‌ اكنون‌ در اختيار شوراي‌ امنيت‌ است‌. اين‌ شورا بر روي‌ بيانيه‌ رئيس‌ كار خواهد كرد كه‌ اختيارات‌ آژانس‌ بين‌المللي‌ انرژي‌ اتمي‌ را تقويت‌ كند. اين‌ مباحثات‌ بايد اكنون‌ آغاز شود. سولانا افزود: در مرحله‌ بعدي‌ نمي‌توان‌ اعمال‌ تحريم‌ به‌ هر شكلي‌ را غيرممكن‌ تصور كرد، بايد صبر كرد و ديد شوراي‌ امنيت‌ چه‌ خواهد كرد. ما بايد تمام‌ گزينه‌ها را بررسي‌ كنيم‌.ايتاليا نيز با پيوستن‌ به‌ موضع‌ ديگر كشورهاي‌ اروپايي‌ مبني‌ بر حل‌ و فصل‌ ديپلماتيك‌ پرونده‌ هسته‌اي‌ ايران‌ اعلام‌ كرد هر گونه‌ اقدامي‌ از سوي‌ شوراي‌ امنيت‌ نبايد به‌ عنوان‌ پايان‌ ديپلماسي‌ نگريسته‌ شود. وزارت‌ امور خارجه‌ ايتاليا ارجاع‌ پرونده‌ به‌ شوراي‌ امنيت‌ را معبري‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ مرحله‌اي‌ جديد براي‌ جست‌وجوي‌ راه‌حلي‌ مسالمت‌آميز مي‌داند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

درخواست‌ عنان‌ از تهران‌
دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد نيز احتمال‌ تحريم‌ ايران‌ را ضعيف‌ دانست‌ ولي‌ از ايران‌ خواست‌ تا فعاليت‌هاي‌ هسته‌اي‌اش‌ را به‌ حال‌ تعليق‌ درآورد تا امكان‌ مذاكرات‌ با روسيه‌ و اتحاديه‌ اروپا فراهم‌ شود. به‌ گزارش‌ رويترز كوفي‌عنان‌ به‌ صورت‌ مداوم‌ تلاش‌ مي‌كند تا اقدام‌ شوراي‌ امنيت‌ درباره‌ ايران‌ را به‌ تعويق‌ بيندازد، به‌ اين‌ اميد كه‌ مساله‌ هسته‌اي‌ تهران‌ در وين‌ از طريق‌ مذاكرات‌ حل‌ و فصل‌ شود. روسيه‌ نيز از ايران‌ خواست‌ برخوردي‌ جدي‌ با نتايج‌ نشست‌ شوراي‌ حكام‌ داشته‌ باشد. وزارت‌ امور خارجه‌ روسيه‌ با صدور اطلاعيه‌اي‌ اعلام‌ كرد: ما ايران‌ را فرا مي‌خوانيم‌ كه‌ با جديت‌ تمام‌ نتايج‌ نشست‌ شوراي‌ حكام‌ را بررسي‌ كند و همكاري‌ كاملي‌ با آژانس‌ بين‌المللي‌ انرژي‌ اتمي‌ داشته‌ باشد. در همين‌ حال‌ سرگئي‌ لاوروف‌ وزير امور خارجه‌ روسيه‌ گفت‌: آمريكا و روسيه‌ گام‌ها را در قبال‌ ايران‌ كاملا سنجيده‌ برخواهند داشت‌.
همكاري‌ هسته‌اي‌ ايران‌ و تركيه‌
خبرگزاري‌ روسي‌ نووستي‌ روز پنجشنبه‌ به‌ نقل‌ از سفير ايران‌ در تركيه‌ گزارش‌ داد آنكارا مي‌تواند در برنامه‌ هسته‌اي‌ تهران‌ سهيم‌ شود. روزنامه‌ يني‌شفق‌ چاپ‌ تركيه‌ نوشت‌: تهران‌ به‌ آنكارا پيشنهاد مي‌كند كه‌ فعاليت‌هاي‌ مربوط‌ به‌ غني‌سازي‌ اورانيوم‌ و يا پالايش‌ سوخت‌ هسته‌اي‌اش‌ را در خاك‌ تركيه‌ انجام‌ دهد. نماينده‌ ايران‌ در آژانس‌ بين‌المللي‌ انرژي‌ اتمي‌ در اين‌ باره‌ به‌ روزنامه‌ تركي‌ زمان‌ گفت‌: رئيس‌جمهور ما اعلام‌ كرده‌ كه‌ حاضر به‌ انجام‌ غني‌سازي‌ با هر كشوري‌ هستيم‌ تا شفافيتمان‌ را نشان‌ دهيم‌، نه‌تنها آژانس‌ بين‌المللي‌ انرژي‌ اتمي‌ بلكه‌ ساير كشورها هم‌ مي‌توانند به‌ برنامه‌ هسته‌اي‌ ما بپيوندندأ بنابراين‌ هيچ‌ نگراني‌ از مقاصد صلح‌آميز وجود نخواهد داشت‌.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پرونده‌ هسته‌اي‌ ايران‌ روي‌ ميز كوفي‌عنان‌، اعتماد ملي‌' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016