جمعه 18 فروردین 1385

"بيداري ايران: خاطره انقلاب و اميد"، کتاب جدید شیرین عبادی در آمريکا منتشر شد، زنستان

بيداري ايران: خاطره انقلاب و اميد

شيرين عبادي براي معرفي تازه ترين اثر خود : بيداري ايران: خاطره انقلاب و اميد (Iran Awakening : A Memoir of Revolution and Hope ) به اروپا و امريکا سفر کرد.

اين کتاب که به 7 زبان دنيا منتشر شده است داستان زندگي شيرين عبادي است. خود او در گفتگو با زنستان مي گويد: اين کتاب حاوي خاطرات من از بدو تولد تا زمان دريافت نوبل صلح است. در اين کتاب از وقايع موثر در زندگي ام مانند انقلاب اسلامي، جنگ، قتل هاي زنجيره اي و...سخن گفته ام. اين کتاب تحليل وقايع سياسي ايران نيست حوادث آن صرفا در ارتباط با زندگي شخصي من تنظيم شده و کاملا مستند است.

عبادي درباره دليل عدم انتشار اين کتاب در ايران مي گويد : چون فکر نمي کردم اين کتاب در ايران اجازه چاپ بگيرد و قصد نداشتم خودم را سانسور کنم، تصميم به انتشار آن در امريکا گرفتم. شرکت Random house، يکي از بزرگ ترين ناشران دنيا، با من قرار داد بست اما چاپ آن با مشکل حقوقي مواجه شد. دولت امريکا معتقد بود که چاپ اين کتاب ممنوعيت قانوني دارد و بااين استدلال که ايران در تحريم اقتصادي است و من يک ايراني ام اجازه چاپ کتاب را نمي داد. ناشر پيشنهاد کرد کتاب را درشعبه انگليس خود چاپ کرده و سپس به امريکا ببرد، با اين پيشنهاد موافقت نشد. مجددا تلاش کرد که با توجه به اين که من برنده نوبل صلح هستم براي من از دولت امريکا اجازه خصوصي براي چاپ کتاب بگيرد اما، اين پيشنهاد هم رد شد. به او گفتم با تعيين وکيلي مبادرت به طرح دعوي عليه دولت امريکا کنم. سال گذشته دادخواستي تنظيم و به دادگاه نيويورک داديم. در آن دادخواست استدلال کرديم که تحريم اقتصادي نمي تواند شامل امور فرهنگي هم باشد و اين امر مغاير با قانون اساسي امريکاست که بر آزادي بيان تاکيد دارد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اتحاديه ناشران امريکا و کانون نويسندگان امريکا نيز پشتيباني خود را از چنين شکايتي اعلام کردند، نتيجه اين که دادگاه پذيرفت و تحريم فرهنگي از کليه اتباع ايران، کوبا و سودان برداشته شد. خوشبختانه صدور اين حکم، امکان چاپ کتاب هاي پيشتر ترجمه شده نويسندگان سرشناس ايراني را نيز فراهم کرد و کتاب اين نويسندگان نيز به چاپ رسيد. ونويسندگان کوبايي نيزپس از 20 سال موفق به انتشار آثارشان در امريکا شدند. متعاقب پيروزي در دادگاه، ناشر کتاب من نيز چاپ کتاب را آغاز کرد و اين کتاب به طور همزمان به زبان هاي انگليسي، فرانسه، آلماني ، ايتاليايي ، نروژي، سوئدي و کره اي به چاپ رسيد.

وي درباره چاپ اين کتاب به زبان فارسي مي گويد: تنها در کشوري کتاب را به زبان فارسي چاپ مي کنم که آن کشور ايران باشد.

Copyright: gooya.com 2016