یکشنبه 10 اردیبهشت 1385

تصویر نامه تهدید آمیز حراست آموزش و پرورش به خانواده های دانشجویان دانشگاه شهید رجایی، خبرنامه اميرکبير

حراست آموزش و پرورش در چند روز گذشته اقدام به ارسال نامه هایی به خانواده های دانشجویان متحصن دانشگاه شهید رجایی نموده و تهدید به برخورد کمیته انضباطی با دانشجویان کرده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016