سه شنبه 29 خرداد 1386

آيا اپوزيسيون ايران از تجربه فلسطين، لنبان و عراق درس می گيرد؟ سعيد سلطانپور

حماس کنترل نوار غزه را به دست گرفت . محمود عباس که هيچگاه نه قدرت عرفات در رهبری جريانات سياسی داشت و نه محبوبيت وی را از کرانه غربی با حمايت اسرائيل و امريکا و رهبران طرفدار آمريکای عرب ، اسماعيل هنيه نخست وزير انتخاب شده را عزل و حکومت نظامی اعلام کرد. وی نخست وزير جديد ی را با دور زدن پارلمان فلسطين تعيين می کند در حاليکه حماس اکثريت پارلمان را در اختيا ر دارد.

امريکا و کانادا کمک های خود را به دولت عباس از سر گرفتند. اين در حالی بود که انان در يک استراتژی با تحريم اقتصادی فلسطين و قصد تضعيف دولت حماس را داشتند.

اين در حالی بود که امريکا د رچند ماه گذشته ۱۰۰ ميلييو ن دلا ربه گارد رياست جمهوری محمود عباس برای اموزش و تسليحات کمک کرده بود. و بالطبع اين درگيری ها را البته با پيروزی "فتح" پيش بينی می کردند.

عباس نمی تواند از راه دور با انتخاب فياد که بنظر می ايد از فساد مالی مبر است البته مورد اعتماد غرب هم هست بر نوار غزه هم حکومت کند در حاليکه حماس را غير قانونی می کند يعنی همان کاری که دولتهای غربی سال پيش کرده بودند و عملا باعث محبوبيت حماس شدند. ۱

اولمرت اعلام کرد که عباس را شريک مذاکره صلح می دانند و با دولت فياد همکاری خواهند کرد

جمهوری اسلامی از حماس حمايت مالی کرده و می کند و به قول روزنامه اسرائيلی هاآرتز ، ايران در ۵ دقيقه ای اسرائيل قرار گرفت. حماس همچنان به پرتاب موشک های دست ساز قسام يه يک شهرک اسرائيلی ادامه داده است که بيشتر باعث فشارسياسی برروی دولت اسرائيل است . دولتی که با دادن چند تلفات از اعلام گزارش کميته بررسی جنگ ۳۳ روزه لبنان که به شکست سياسی اسرائيل انجاميد زنده مانده ا ست . وزير دفاع عمير پرتز پست خود و رهبری حزب کارگر را از دست داد. رئيس ستاد ارتش هم قبلا استعفا کرده بود.و نخست وزير حاضر به استعفا نيست .

دولت اسرائيل عليرغم طرح اشغال مجدد غزه از انچنان انسجامی برای جنگ همزمان نخواهد داشت.

اسرائيل برای ايزوله کردن جمهوری اسلامی اخيرا پيشنهاد مذاکرات صلح با سوريه را مطرح کرد ولی با مخالفت شديد امريکا که سوريه را در محور شرارت می خواند قرار گرفت.

اسرائيل شديدا در صدد تشويق امريکا برای حمله تاکتيکی به جمهوری اسلامی است . ولی رئيس ستاد ارنش اسرائيل ژنرال اشکنازی هنوز نتوانسته است که در پست جديد خود که در شرايط بحرانی بدست امده ا ست مستحکم شود .جمهوری اسلامی خط اول جبهه با اسرائيل را به فلسطيين و لبنان منتقل کرده است.

احمد ی نژاد جنگ تبليغاتی را عليه اسرائيل با توجه به چنين تحليلی هر چند يکبار تشديد می کند که به ضرر منافع ملی ايرانيان و مردم ايرا ن هست .

احمدی نژاد می خواهد که با پررنگ کردن نقش اسرائيل در حمله احتمالی به ايران ، القاعده را در بدست اوردن رهبری جهان اسلام شکست بدهد .

شکی نيست که سران جمهوری اسلامی د رحال بازی رولت روسی با شقيقه مردم ايران هستند.

در لبنان امريکا با کمک های نظامی به ارتش لبنان برای سرکوب شورش در اردوگاه فلسطينی نهر البارد وزنه دولت سينيوره را بر عليه حزب الله متحد جمهوری اسلامی و سوريه سنگين تر می کند.

دولت بر انتخابات مياندوره ای عليرغم مخالفت رئيس جمهور اصرار می کند . حزب الله در اين رابطه هشدار می دهد. ۳ جنگ داخلی هر لحظه در استانه شروع شدن است. عربستان و ايران سعی دارند که با همکاری بيشتر مسئله لبنان را حل کنند.

در عراق سفير امريکا اوضاع را ناگوار می خواند۴ و در عين حال ايران و سوريه را به دخالت در انجا متهم ميکند و لی از سوی ديگر تنها ايرا ن هست که از دولت مالکی که مورد حمايت امريکا هست حمايت می کند.

ارتش ترکيه در ۱۵ کيلومتری داخل کردستان عراق هست.

پايان سخن

۱.ديگر با ديدگاههای قديمی و فرموله نمی توان حق و باطل را شناخت . معيارهای زياد تر و اطلاعات دقيق تر بيشتری برای مرزبندی ها نياز است .

۲. ملتی را که هر روز تحقير می شود و چيزی برای از دست دادن ندارد با تحريم های اقتصادی نمی توان عقيده انانرا عوض کرد. يعنی ضديت های غرب و حمايت انان از دولتهای فاسد منطقه عملا دست راستی های مذهبی را قوی تر می کند.

۳. ما درسويس زندگی نمی کنيم که دولتهای خارجی در ان دخالت اشکارا و منافع مستقيم نداشته باشند .

تنها داشتن ملت آگاه و منسجم و رهبری کار امد و ملی شرط کافی برای استقلال و ازادی نيست ( که ما ايرانيها هيچ کدام زا ان پيش شرطها را د رحال حاضر نداريم )

انانکه فکر کشور تجزيه طلبی هستند و فکر می کنند که دولتهای همسايه اچازه ارامش به انان خواهند داد

انان که فکر می کنند امريکا می تواند رژيم را سرنگون کند و کسی هم در ايران ( چه وابستگان به رژيم و چه مخالفان ) مقابله نخواهد کرد بهتر است دوباره نگاهی به منطقه بيندازند .

۴. اسرائيل اهل صلح نيست زيرا بعد از مرگ عرفات و جانشينی عباس انها عملا حمايت از وی را قطع کردندو به محاصره اقتصادی فلسطينی ها ادامه دادند. انها حتی بعد از اينکه دولت ائتلافی حماس با فتح بعد از امضای قرارداد مکه تشکيل شد تحريم را همچنان ادامه دادند و عملا محمود عباس را بی اعتبار تر کردند.

با حماس در ميان مدت هم امکان مذاکره نيست.

اسرائيل تمامی سران حماس منجمله رهبر مذهبی انان شيخ احمد ياسين را ترور کرد تا انان را ا زميدان بدر کند ولی اين ترورها شکست خورده است .

اولمرت فردا به واشنگنتن خواهد رفت تا با بوش در امريکا ملاقات کند تا يک استراتژی جديدی در مورد تحولات اخير بيابند . هيچ شکی نيست که نتيجه ان هر چه باشد با شکست روبرو خواهد شد .

برژينسکی طراح جنگ سرد که با موفقيت انرا به اجرا دراورد در مثاحله تلويزيونی با تلويزيون سی .بی .سی کانادا در مورد کتاب جديدش گفت . نه ايران و نه امريکا جنگ نمی خواهند ولی فراموش نکنيد که شرايط بيرونی شديدا موثراست و اگر جنگی نا خواسته شروع شود به پاکستان و افغانستان سرايت خواهد کرد.

مثالی که در اين رابطه زد بسيار ملموس است. وی گفت اگر بجای ملوانان انگليسی ، امريکا ئی ها بودند مقاومت می کردند و کشته می شدند . بوش مجبور بود واکنش نظامی برای حفظ اعتبار امريکا انجام بدهد که مشروع است و پايگاه دريائی نيروهای سپاه را بمباران می کرد و چمهوری اسلامی هم واکنش نشان می داد و اين اغاز ۲۰ سال جنگ خواهد بود.۵

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

هر گونه جنگی به ضرر مردم ايران خواهد بودو ايران را به عقب افتاده ترين کشورهای دنيا تبديل خواهد کرد. مواظب باشيد ضديت با جمهوری اسلامی و يا امريکا شما را به موضع گيری های های غلط نکشاند . و در يک کلام آب به آسياب جنگ طلبان نريزيد و در کنار مردم ايران باقی بمانيد.

متاسفانه اپوزيسيون و مردم ايران بدليل سرکوب و انحصار طلبی از يک سو و زياد بها دادن به نقش خود و کم بها دادن به نقش و قدرت جمهوری اسلامی سالهاست که نقش بسيار کمرنگی در هدايت خط مردمی داشته اند بهتر است که واقع بينانه تر عمل کرد وبه اندازه توان تلاش کرد.

Web logs: www.kanoun-e-bayan.blogspot.com
www.mycanada.blogspot.com


منابع

۱. http://www.haaretz.com/hasen/spages/871589.html
Saving moderates- هارتز
۳-۴ خبر گزاری فارس۲۷ خرداد ۸۶
ٌ۵. world program "سی.بی.سی ۳ ژوئن ۲۰۰۷-۰۶-

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'آيا اپوزيسيون ايران از تجربه فلسطين، لنبان و عراق درس می گيرد؟ سعيد سلطانپور' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016