یکشنبه 18 آذر 1386

دويستمين روز انفرادی سعيد متين پور گذشت، عطيه طاهری

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران فقط يک شبانه روز می توان متهم را بدون تفهيم اتهام در زندان نگه داشت . اين در حالی ست که همسرم سعيد متين پور ۲۰۰ - امين روز از انفرادی را همراه با شکنجه های سخت با هدف اعتراف به جرمی که مرتکب نشده است سپری می کند.
حاجی های طواف نکرده ، اصول قانون اساسی و نيز اصول انسانی و اخلاقی را يکجا در مورد سعيد لگدمال کرده و می کنند .در سالهای اخير اين نوع برخورد با يک متهم عقيدتی وفعال حقوق بشری بی سابقه بوده است.
در عجبم که چرا صدايی به اعتراض بلند نمی شود ؟
متاسفانه جريانات روشن فکری و احزاب سياسی در ايران از جنبش های هويت طلب از جمله جنبش های زنان ، اقوام ،کارگری و... چندين گام فاصله دارند . اگر حاکميت اقتدارگرا مدام دموکراسی خواهی روشنفکران و سياستمداران را بی بند وباری ترجمه می کند ، آنها نيز با همان انگيزه و منطق جنبش زنان را به ترويج چندشوهری وجنبش کارگران را به گرايشات مارکسيستی و جنبش اقوام را به تجزيه طلبی متهم می کنند .
ذهنيت مسموم و معيوب و نابالغ مدعيان اصلاح طلبی موجب شده تا در برابر عنيف ترين ظلم ها و حق کشی ها سکوت کرده و آب به آسياب ناقضين حقوق بشر بريزند، دبير کل پرطمطراق ترين حزب سياسی کشور بی هيچ دغدغه ای نسبت به اوضاع نا بسامان و نگران کننده ی خيل روز افزون زندانيان سياسی و عقيدتی و نقض گسترده و بی سابقه ی حقوق بشر ، شب و روز وضعيت صندوق های آرا را رصد می کند و جدی ترين سخنش عرق شرم بر جبين می نشانذ : " با هر موضع گيری احمدی نژاد ، بر آرا اصلاح طلبان اقزوده می شود ." بر خود نهيب می زنم که چه ساده دل بوديم آنگاه که سخنهايشان را باور کرديم و اعتمادمان را ارزانی شان !!؟
جامه با بيگانه دادی تا بروفد رخنه هاش ای تفو بر آن رفوگر رخنه ها صدگانه شد
اکثريت مدافعان حقوق بشر در ايران از حقوق افرادی دفاع می کنند که نمدی هم عايدشان شود ،اما دفاع از حقوق افراد منتسب به جنبش های هويت طلب که از قضا دفاع از حقوق بشر به معنای محض ان می باشد، در برنامه ی اکثريت مدافعان آزادی بيان و کليت اصلاح طلبان مذبذب دارد .
برای چنين اقدام و عملی می بايست هم جنبش هويت طلبی را درک کرده باشی و هم به دفاع از حقوق بشر ايمان خالص و بی شيله پيله داشته باشی. وچه ناب ونايابند چنين افرادی در زمانه ای که انسان های بی گناه و پاک باخته ی بسياری چون مريم حسين خواه ، جلوه جواهری ،منصور اصالو ،مددی،ليلا حيدری ، عبدالله عباسی ،بهروز صفری ، جليل غنی لو ، عليرضا متين پور ، عباس لسانی و ... فقط به جرم پرداختن به ريشه ها در انفرادی های همراه با شکنجه های جسمی و روحی و روانی به سر می برند و به اجبار فيلم پر می کنند تا به جرم ناکرده اعتراف کنند آنها با تحمل بيشرمانه ترين ظلم ها و ستم ها در زندان و امثال عبدالله مومنی با دفاع خالص از حقوق بشر در بيرون از زندان ريشه های بی رمق درخت انسانيت را ابياری می کنند تا شايد جانی دوباره بگيرد .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سلام و درود خداوند بر اين پاک باختگان شيدا باد .
خدايا اکنون ۲۰۰ روز است که همسرم سعيد در انفرادی ست ، شکنجه می شود ، بی خوابی می کشد ،تحقير می شود ، روی آفتاب را نمی بيند ، از او می خواهند جرم ناکرده را به گردن بگيرد ،فيلم پر کند و ... ۲۰۰ روز است که از و بی خبرم نمی دانم چه بلايی به سرش می آورند نمی دانم از او چه می خواهند .
خدايا تو خود حافظ او باش و خدايا تو خود شاهد باش تنهايی و بی پناهی قومی را و بی تفاوتی و خواب زمستانی بی وجدانی های قومی ديگر را .
و من همچنان بر ايمان خود استوارم که :
"پرومته ی در زنجير به همان دليل که راز پيروزی اش را يافته از بند نيز رسته خواهد شد و جراحاتش درمان خواهد يافت "

عطيه طاهری

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دويستمين روز انفرادی سعيد متين پور گذشت، عطيه طاهری' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016