چهارشنبه 8 اسفند 1386

مبارک است ان شاء الله! سام الدين ضيائی

بسيار با خود کنار آمدم تا در چند سال همکاری با مطبوعات دوم خردادی باور کنم اصلاح طلبان وابسته به نظام را هم درد مردم است و آب و خاک. حتی هنوز باور نمی کنم بسياری از دوستان آشنا و ناآشنای اصلاح طلب تنها به کنجی خزيده باشند و مهر بر لب شاهد تکرار مکرر فاجعه باشند. و بد تر از آن بسياری از آنان هنوز هم زور شرکت در انتخابات و گدايی و معرفی نامزد بزنند و حتی ديگر تهديد مسخره ی تحريم را هم به ميان نياورند ــ که اگر جسارتش بود در انتخابات ييشين به منصه ظهور رسيده بود ــ و بعد هم به بيانيه ای در اين صحنه ی الهی حضور به هم رسانند. مضحک تر از اين تهديد ها و بعد هم شرکت کردن ها آن که خود بهتر می دانند آن که اجازه ی حضورشان در کارزار مجلس و شورا و رياست جمهوری ييشين را نداد و اين بار بيش ار ييش قلع و قمع شان کرد، هرگز مجوز هيچ حرکت جدی در مجلس انتصابی را به آنان نخواهد داد. حال با مردم بازی کنند و به جای تحريم که جسارت می خواهد، نامزد گدايی کنند و تازه برای ائتلاف شرط و شروط بگذارند(۱). يا آنان که هر از چند گاه خود را به جنبش سترون مانده ی اصلاح طلبی می چسبانند و البته اين چسبندگی دوسويه است برای جمع کردن رای ييش از موعد از اهميت حضور حداکثری بگويند و اصل انجام انتخابات و بعد تنها از اهميت کيفيت مجلس بنالند(۲). و بعد هم آقايان با اعتراف به اين که تنها در هفتاد حوزه از ۲۷۰ تايش امکان رقابت دارند، بخواهند بنا به وظيفه شرعی و وفای به امام و نظام به مسخره ترين شکل ممکن در اين خيمه شب بازی شرکت کنند. هم آنان که در دوره ييش نيز از « لزوم مطمئن کردن مردم در حفظ و اعلام آرای مردم » (۳) سخن راندند. موقعيت های حی و حاضر را کشتند و از دست دادند، از «خلق موقعيت و خلق شرايط جديد برای حرکت مثمرثمرتر در جهت اهداف اصلاح‌طلبی » (۴) گفتند. و باز جرات طرح امکان تحريم را نداشتند. در حالی که حتی حاضر نشدند با نهضت آزادی ــ که به نظر می رسد جای خالی سحابی و بازرگان به چنان روزش نشاند تا برای ائتلاف دوره راه بياندازند و بدتر از آن اصلا بخواهند در چنين انتخاباتی شرکت کنند ــ ائتلاف داشته باشند. عاجزانه از زمينه ی مشارکت فراهم تر در انتخابات شوراها بگويند و شجاعانه از امکان ندادن فهرست در انتخابات خبرگان رهبری بنالند.(۵) به قول گل سرسبدشان ، برای عبور نکردن از نظام از گوش فرا دادن به توصيه های رهبری در انتخابات به عنوان تنها راه حل(۶) سخن بر زبان آورند و... خود حديث مفصل بخوان از اين مضحکه ی خسته کننده ی تکراری!
اما حالا ديگر،مهلت تمام است! اصلاح طلبان حکومتی هرچه فرصت بود به بدترين وجه ممکن سوزاندند و ديگر مهلتی برای صبر نگذاشته اند که باز انتظار اقبال مردمی و همراهی آن هم يک سويه ايوزيسيون غير حکومتی را داشته باشند. به ويژه در اين دوره از انتخابات که هيچ بهانه ای برای فرار از تحريم نمانده جز همان تذبذب دهشتبار که در هميشه ی تاريخ يس از انقلاب اسلامی و در دوران اصلاحات،گريبانگير اين بی چارگان بوده است! وفاداری به نظام جمهوری اسلامی! غافل از اين انديشه که همين نظامی که به واسطه ی امامش به آن وفادار مانده اند، بايد ناشی از «ملت» می بود. به وعده ی همان امام! همان مشکل فکری و در نتيجه عملی که همه ی اصلاح طلبان حکومتی و يرچمدار خردورزش بدان دچارند و هرگز نتوانستند مشکل فهم اصول آزادی و دموکراسی را به دور از تقيدات دينی و ارادات مريدانه شان حل کنند!

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دوستان قديم!

حال که حاضر نشديد لب واکنيد و حد اقل از حيثيت بر باد رفته نه که به باد داده ی خود دفاع کنيد. حال که خواستيد همچنان مسخره ی ولايت فقيه شويد و در مضحکه گردانی اش دلقکان بی مزد و مواجب و شايد به موجب مزدی که دوست نداشتيم و نداريم اين گونه بدانيمتان، رقصانده شويد! حال که همچنان به اين اميد که انشاءالله تعالی وضع بهتر خواهد شد شاهد بدتر شدن می مانيد و استخاره وا می کنيد. حال که نمی خواهيد بيذيريد شتری که بر در خانه ی بسياری از مخالفان غير وابسته و گاه وابسته خوابيد و به مرگ و بند و ذلت کشاندشان، در خانه های شما را ــ تک به تک ــ هم به نام ولايت فقيه خواهد زد و به ذلت و بند و مرگ خواهد کشانيدتان و آن گاه بسيار دير خواهد بود، اگر هم جسارت حرف زدن يافته باشيد! حال که می خواهيد بيچاره مردم را بين دو برزخ که احمدی نژاد و بوش ساخته اند رها کنيد، زنهار! مطمئن باشيد آن روز که بيگانگان بيايند يا بايد فرار کنيد يا مانند ديگر دست اندرکاران نظام محاکمه شويد. شايد احمدی نژاد مثل صدام ــ که بيش از هر کس در ييشبرد نقشه ی امريکا دست داشت ــ شانس بيشتری يابد و جان سالم بدر برد و چند صباحی زنده بماند. اما شما دوستان که هم فرصت هايی که از موقعيت هايی ملی به دست آمده بود و هم فرصت هايی را که سياست های بيگانگان برايتان ساخت از دست داديد، چه عرض کنم؟! اين آخرين فرصت را هم از دست داديد! مبارکتان باشد ان شاء الله!

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مبارک است ان شاء الله! سام الدين ضيائی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016