چهارشنبه 14 فروردین 1387

ايران و اسرائيل "دارای منفی ترين وجهه جهانی"، بی بی سی

يک نظر سنجی انجام شده توسط بی بی سی نشان می دهد که ايران و اسرائيل به ترتيب دارای بدترين وجهه در جهان هستند اما نظر جهانيان نسبت به آمريکا بهبود يافته است.

نتايج اين نظرسنجی، که به طور ساليانه انجام می شود، حاصل محاسبه با بيش از هفده هزار نفر در سی و چهار کشور جهان در طول سه ماه منتهی به ژانويه سال ۲۰۰۸ است و نظر مثبت و منفی پرسش شوندگان در مورد کشورهای مختلف را منعکس می کند.

در نظر سنجی سال جاری، ۵۴ درصد از پرسش شوندگان اظهار داشتند که ايران دارای تاثيری منفی در جهان است و ۲۰ درصد از آنان تاثير اين کشور را مثبت ارزيابی کردند و بقيه در اين مورد نظری ابراز نداشتند.

سال گذشته نيز همين نسبت از پرسش شوندگان عقيده داشتند که جمهوری اسلامی تاثيری منفی بر اوضاع جهان دارد.

اسرائيل پس از ايران در رده دوم کشورهای دارای تاثير منفی در جهان ارزيابی شده هرچند در مقايسه با سال گذشته، که ۵۷ درصد از پرسش شوندگان چنين نظری را ابراز داشته بودند، موقعيت اين کشور با ۵۲ درصد ارزيابی منفی و ۱۹ درصد ارزيابی مثبت، اندکی بهبود يافته است.

از ديد شرکت کنندگان در اين نظرسنجی، پاکستان با ۵۰ درصد نظر منفی و ۱۹ درصد نظر مثبت، در رده سوم کشورهای دارای تاثير منفی در جهان دانسته شده است.

کره شمالی با ۴۴ درصد نظر منفی و ۲۳ درصد نظر مثبت و ايالات متحده با ۴۷ درصد نظر منفی و ۳۵ درصد نظر مثبت در رده چهارم کشورهای دارای تاثير منفی در جهان شناخته شده هرچند موقعيت آمريکا در مقايسه با ارقام سال گذشته - ۵۳ درصد منفی و ۳۱ درصد مثبت -
بهبود يافته است.

در نظر سنجی سال جاری، نظر پرسش شوندگان نسبت به آمريکا در يازده کشور از بيست و سه کشوری که سال گذشته نيز مورد بررسی قرار گرفت بهتر و در سه کشور کانادا، لبنان و مصر بدتر شده است.

بی بی سی از سال ۲۰۰۵ تا کنون اين نظر سنجی را به طور ساليانه انجام می دهد و در اين مدت، ارزيابی مثبت از تاثير جهانی ايالات متحده پس از روندی نزولی در سال های گذشته، برای اولين بار بهتر شده است.

بهترين ها و بدترين ها

مقامات جمهوری اسلامی و اسرائيل هنوز نسبت به نتايج اين نظر سنجی واکنشی نشان نداده اند اما کورت وولکر، از مقامات وزارت خارجه ايالات متحده علت منفی بودن ديدگاه جهانی نسبت به ايالات متحده را حضور گسترده ديپلماتيک و نظامی اين کشور در جهان دانسته که باعث جلب توجهه بيشتر جهانيان نسبت به اين کشور می شود.

يکی از مديران انجام اين طرح تحقيقاتی گفته است که احتمال دارد بهبود وجهه ايالات متحده با نزديک شدن انتخابات رياست جمهوری و اميد جهانيان به تغيير سياست خارجی اين کشور ارتباط داشته باشد.

در نظر سنجی سال جاری، آلمان که برای نخستين بار در اين بررسی منظور شده، وجهه مثبت آلمان از نظر پرسش شوندگان بيش از ساير کشورهای مورد سئوال بوده است.

در حاليکه تنها ۱۸ درصد از شرکت کنندگان در اين نظرسنجی به تاثير منفی آلمان معتقد بوده اند، از نظر ۵۶ درصد آنان، آلمان دارای تاثير مثبت در جهان بوده است.

پس از آلمان، کشور ژاپن با ۲۱ درصد نظر منفی و ۵۶ درصد نظر مثبت در رده دوم و اتحاديه اروپا با ۲۱ درصد نظر منفی و ۵۲ درصد نظر مثبت در رده سوم قرار دارند.

فرانسه (۲۲ درصد منفی و ۵۰ درصد مثبت) و بريتانيا (۲۴ درصد منفی و ۵۰ درصد مثبت) رده های چهارم و پنجم را از نظر دارا بودن تاثير مثبت در جهان به خود اختصاص داده اند.

از نظر داشتن تاثيراتی مثبت در جهان، کشورهای برزيل، چين و هند در رده های بعد از بريتانيا قرار دارند.

از نظر پرسش شوندگان، ميزان تاثيرات مثبت و منفی روسيه در جهان به هم نزديک است و در حاليکه ۳۴ درصد از آنان گفته اند که روسيه تاثيری منفی دارد، ۳۷ درصد اين کشور را دارای تاثيری مثبت دانسته اند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين نظر سنجی به سفارش سرويس جهانی بی بی سی و توسط موسسه نظرسنجی بين المللی گلوب اسکن (Globescan) و برنامه ارزيابی نگرش سياسی در دانشگاه مريلند آمريکا انجام شده است.

***

از بهترين تا بدترين

۱- آلمان
۲- ژاپن
۳- اتحاديه اروپا
۴- فرانسه
۵- بريتانيا
۶- برزيل
۷- چين
۸- هند
۹- روسيه
۱۰- آمريکا
۱۱- کره شمالی
۱۲- پاکستان
۱۳- اسرائيل
۱۴- ايران

نظرسنجی بی بی سی

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ايران و اسرائيل "دارای منفی ترين وجهه جهانی"، بی بی سی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016