پنجشنبه 28 شهریور 1387

گزارش کميته حمايت از اعتصاب غذای زندانيان سياسی و مدنی کُرد از وضعيت اعتصابيون

بنابر گزارشات رسيده از بند نسوان زندان سنندج ،در بيست و سومين روز اعتصاب غذای سراسری زندانيان سياسی و مدنی ،خانم ها فاطمه گفتاری و روناک صفازاده و هانا عبدی که از همان روزهای آغازين اعتصاب به جمع اعتصابيون پيوستند ،با وجود وخامت روز افزون وضعيت جسمی خود هم چنان برادامه اعتصاب خود پافشاری دارند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

همچنان که در گزارشات پيشين نيز اشاره شده بود ،"روناک صفا زاد"فعال حقوق زنان و عضو کمپين يک مليون امضا ،همچنان از دردوعفونت گوش - که به سبب شکنجه های نيروهای امنيتی گريبانگيرش شده است –در رنج بوده ؛وپافشاری اش برای انتقال به مرکز درمانی مناسب تا بحال به هيج نتيجه ای نرسيده است." هانا عبدی" نيز که پيش از ورود به زندان از دردستون فقرات وناراحتی ديسک کمر رنج ميبرد،بر اثر تداوم اعتصاب غذا، عدم رسيدگی وفقدان حداقل امکانات بهداشتی ،مشکلات جسمی اشان تشديد شده است .
زندان سنندج از حداقل نظارت بهداشتی و امنيت اخلاقی نيز برخوردار نيست .حمام ها و دستشويی های زندان به شدت آلوده و کثيف است ؛وبه هيچ عنوان با شرايط جسمی زنان تطابق ندارد ،و به دليل عدم رسيدگی، بيشتراين زنان به امراض گوناگون دچار گشته اند.جيره وسايل بهداشتی زنان که خود زندان بايد دراختيار زندانی بگذارد،ازآنان دريغ می شود ؛يا بسيارکم وبی کيفيت است ؛و در اين راستا زنانی نيز که به علت فعاليت - های سياسی و مدنی درزندان هستند،حتی يشتر در معرض صدمات ناشی از عدم امنيت روانی و فيزيکی حاکم بر اين زندان قرار دارند واين درحالی ست ،که بنابرآيين نامه داخلی زندان ها ، زندانيان بايد بر اساس تفکيک جرايم نگهداری شوند.

چهارشنبه ۲۷ شهريور ۱۳۸۷ برابر با ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۸

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گزارش کميته حمايت از اعتصاب غذای زندانيان سياسی و مدنی کُرد از وضعيت اعتصابيون' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016