سه شنبه 18 دی 1386

ابوالفضل عابدینی، روزنامه نگار در خوزستان به یک سال زندان محکوم شد، فعالان حقوق بشر در ايران


بنا بر اخبار رسيده روزنامه نگار زندانی ابوالفضل عابدينی روز دوشنبه توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب به يک سال حبس محکوم شد.

آقای ابوالفضل عابدينی نصر خبرنگار سرويس اقتصادی روزنامه بهار خوزستان که در جريان اعتصابات کارگری نيشکر هفت تپه دستگير شده است به ۶ ماه حبس تعزيری و ۶ ماه حبس تعليقی به دليل تبليغ عليه نظام و نشر اکاذيب در پرونده گذشته خود در سال ۸۴ توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز محکوم شد وی همچنين به دليل پوشش اعتصابات کارگری نيشکر هفت تپه نيز در شعبه ۴ دادگاه انقلاب اهواز محاکمه خواهد شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

فعالان حقوق بشر در ايران سرکوب جامعه مطبوعاتی کشور را محکوم می کند و توجه سازمان های حقوق بشری را به نقض حقوق بشر در ايران جلب می نمايد.

Copyright: gooya.com 2016