2. هند، 44.128 تریلیون دلار

3. آمریکا، 34.102 تریلیون دلار

4. اندونزی، 10.502 تریلیون دلار

5. برزیل، 7.540 تریلیون دلار

6. روسیه، 7.131 تریلیون دلار

7. مکزیک، 6.863 تریلیون دلار

8. ژاپن، 6.779 تریلیون دلار

9. آلمان، 6.138 تریلیون دلار

10. بریتانیا، 5.369 تریلیون دلار