Tuesday, Feb 21, 2017

صفحه نخست » توضيحات تكميلى انيس نقاش در شبكه افق جمهورى اسلامى

anis_naghash_ofogh.JPGف. م. سخن - خبرنامه گویا

يامين پور- من اينو توو پرانتز عرض كنم براى بينندگانى كه نمى دونن آقاى انيس نقاش در زندان چكار مى كرده در فرانسه، آقاى نقاش يك سال پس از پيروزى انقلاب اسلامى ايران براى يك عملياتى عازم پاريس ميشن، اِشكالى نداره بگم (انيس نقاش: نه!) براى به دَرَك واصل كردنِ نخست وزير شاه، شاپور بختيار، به پاريس ميرن، و هر چند اون عمليات انجام نميشه، در مرحله اول، متوقف ميشه ولى ايشون در فرانسه بازداشت ميشن...»...

انيس نقاش- البته آقاى يامين پور داستان رو به طور كامل بيان نكردن. اگر اجازه بدين من خودم بيان كنم...

يامين پور- البته! بفرماييد خواهش مى كنم!

انيس نقاش- آخه خيلى هيجان انگيزه! حيفِ دوستان ايرانى ه ندونن كه ما چه جورى انقلاب اسلامى رو در دهه ى پنجاه صادر كرديم!

يامين پور- به بينندگان عزيزِ ما از اصليّت تون هم مى فرمايين؟

انيس نقاش- من لبنانى هستم و چون از زمان امام خمينى رحمت الله در ايران بودم فارسى را ياد گرفتم... به همين خاطر بود كه در زمان شاه، يك عده ميگفتن كه اين ها كه دارند انقلاب مى كنن يه عده عرب هستن و نه ايرونى... هارهارهار...

يامين پور- هارهارهار!

anis_naghash.JPG

انيس نقاش- بله. ما دو نفر بوديم كه مى خواستيم به عنوان خبرنگار برويم براى مصاحبه با بختيار ملعون و او را با اسلحه صدا خفه كن به دَرَك واصل كنيم ولى حضرت آيت الله خلخالى كه هماهنگ كننده ى ما با حضرت امام بود، اِنگار تاريخ ها را قاطى پاطى كرده بود و پيش از عمليات اعلام كرد كه ما براى كشتن بختيار كماندو به فرانسه فرستاده ايم! همينجا بگم كه ترور بختيار بر عكس ترور بنى صدر با موافقت كامل حضرت امام همراه بود. ما اول مى خواستيم بنى صدر را ترور كنيم امام مخالفت فرمودن. حالا كارى نداريم. بعد از اعلام خلخالى من ديدم اگر معطل كنم شاپور را نمى توانم ترور كنم، گفتم خودم ميرم ميزنم اونو ميكشم و قال قضيه رو مى كَنَم. لذا پا شدم رفتم دم درِ خانه ى بختيار در زدم گفتم باز كنيد با او كار دارم كه در را باز نكردند و من زدم قفل در را با هفت تير داغان كردم و رفتم توو. خب معلوم بود كه اونجا پليس بود و ما بايد براى رسيدن به شاپور پليس ها را مى كشتيم كه زديم كشتيم و تا پشت در اتاق شاپور هم رفتيم ولى قفل در اتاق او، محكم تر از گلوله ى ٧ ميلى مترى ما بود لذا در باز نشد و ما پشت در هر چه به شاپور گفتيم در را باز كن تا همينجا بزنيم تو را بكشيم گناهانت در آن دنيا بخشيده شود و مجبور نشويم يك گروه ديگر اينجا بفرستيم او در را باز نكرد. حالا نه كه من خيلى كوماندو بودم، با تير كه به در اتاق شاپور زدم، تير كمانه كرد خورد به خودم و نزديك بود خودم به دست خودم شهيد شوم! ولى خدا با من بود و من نمردم تا شهادتم در آن دنيا با مشكل مواجه نشود لذا پليس فرانسه هم خود را رساند يك گلوله زد به من كه من شهيد زنده شدم و مرا به خاطر كشتن دو فرانسوى گرفتند انداختند زندان و حبس ابد شدم ولى چون فرانسوى هاى سنگدل و بي انصاف اهل معامله نبودن، شش هفت سال بعد آزاد شدم كه الان در خدمت شما در ايران هستم و جاى شما خالى هم شركت دارم و پول حسابى در مى آورم، هم تحريم ها را يكجورى دور ميزنم كه پدر جد امريكا هم نفهمد چه جورى دور مى زنم، و هم پژوهش مى نمايم. خيلى هم كار خوبى كردم رفتم ترور كنم و خيلى هم افتخار مى كنم و اميدوارم مردم ايران هم به داشتن دوستى چون من افتخار كنند و يك گِلِه هم دارم كه دوستان ايرانى ما اولين ترور بختيار را كه ما كرديم كم پوشش مى دهند و زياد حرف نمى زنند چون يك روز مرا كه بور هستم نزديك بود در خيابان به جاى يك فرد اروپايى كتك بزنند كه به دوستان حزب الله توضيح دادم: بابا منم! اونيكه ميخواست شاپور را ترور كند، و برادران در آن لحظه مرا سرِ دست بلند كردند كه خيلى خوب و قدرشناسانه بود...

يامين پور- خيلى ممنون آقاى انيس از توضيحات تون. خدا ايشاللا قسمت كنه ما هم ثواب به دَرَك واصل كردنِ ضد انقلاب را ببريم!

انيس نقاش- به اميد خدا! اگر خواستيد ثواب ببريد سعى كنيد عمليات تان به طور كامل انجام شود و نايب الترور ما هم باشيد. ضمنا اگر راهنمايى خواستيد تشريف بياوريد به انجمن پژوهشى من كه در آن جا ما اين ها را درس مى دهيم. برايت آرزوى موفقيت مى كنم. از قيافه ات پيداست يامين پور جان كه ذاتا اين كاره هستى!
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy