Thursday, Apr 6, 2017

صفحه نخست » آرزوی دیرین...، شعری از ویدا فرهودی

Vida_Farhoudi.jpgــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


اینک من و خیالی زان روزهای شیرین
پیمان زندگانی با آرزوی دیرین

آن روزها که شادی رقصید مثل پرچم
در کوچه‌های شهرم با عشوه های رنگین

ژاله چکاند خود را بر گونه‌های لاله
تا خار را نباشد بر او توان تکوین

رفتیم تا صدا را شیداییِ ندا را
هم سو کـُند سرودی در آن سکوت سنگین

"هنگامه" عاشقانه در کوچه‌ها خرامَد
"نرگس" شقایقانه رویَد کنار "نسرین"

اما شکست رویا در توبه‌توی سودا
خفاش زشت آمد با پنجه‌های ننگین

خاموش شد قناری، در اوج بی‌قراری
بغضی درون شعرم، زان خاطرات شیرین

ویدا فرهودی
بهار ١٣٩۶
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com