Wednesday, May 3, 2017

صفحه نخست » محمد نوریزاد به روحانیون: عمامه بر زمین کوبان به اعتراض برخیزید، و این مردم راحمایت کنید

محمد نوریزاد در نوزدهمین تحلیل هفتگی از شبکه جهانی «دُرّ تی وی» روی سخن را متوجه روحانیون کرد و برخی از وظایف فراموش شده آنان را در ارتباط با مردم و جامعه گوشزد نمود. محمد نوریزاد خطاب به روحانیون گفت شما وظایف صنفی و اخلاقی خود را بر خاک انداخته اید، شما ظلم و ستم روا رفته به مردم را می بینید و سکوت کرده اید، در این شرایط بحرانی شما باید جامه دران و عمامه بر زمین کوبان به اعتراض برخیزید و این مردم را حمایت کنید. محمد نوریزاد در ادامه گفت وضعیت نابسامان کنونی درایران به دلیل سکوت روحانیت است، این آزمونی بزرگ برای روحانیون می باشد تا تمامی درسهایی را که بر منبر به مردم داده اند خود به مرحله اجرا بگذارند، و در غیر این صورت نابود خواهند شد.
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com