Monday, May 29, 2017

صفحه نخست » آقاى روحانى، يك تقاضاى كوچك ديگر!

rohani32.JPGممنوعيت را از روى آقاى خاتمى بر داريد!

ف. م. سخن - ویژه خبرنامه گویا

در گذشته كه جوان بوديم، آمال و آرزوهاى مان، بسيار عظيم و جهانى بود! مثلا بر انداختن استبداد در سراسر جهان! آزادى، براى تمام مردم جهان! از ميان بردن طبقات اجتماعى و برابر كردن مردمان، چه از نظر حقوقى، چه از نظر اقتصادى!...

و بعدها كه سن مان بالا رفت، ديديم بسيار ساده لوح و نادان بوديم! اندك اندك از آمال و آرزوهاى مان كاستيم و كاستيم، تا رسيديم به دوران رياست جمهورى محمد خاتمى! به خود گفتيم كه باز خاتمى بهتر از ناطق است! باز نحوه ى سخن گفتن او در مجامع بين المللى بهتر از كفش و جوراب در آوردن مرحوم رجايى و گذاشتن كف پا روى ميز كنفرانس مطبوعاتى است!

اما خاتمى هم خندان آمد و گريان رفت! نه تنها رفت، بلكه يواش يواش، يواش يواش تبديل به يكى از عوامل فتنه شد و ممنوع التصوير و ممنوع السخن و ممنوع الهمه چيز شد!

در همين دوران، نخست وزير محبوب امام و همسرش، و نيز رييس مجلس شوراى اسلامى به حصر افتادند. نه خبرى، نه نظرى، نه عكسى، نه صحبت و سخنى از آن ها ديگر در جايى منتشر نشد.

آن ها كه در حصر بودند هيچ، خاتمى هم كه مثلا نيمه محصور بود، حتى اجازه پيدا نكرد براى تماشاى تئاتر خانه اش را ترك كند!...

*****

الان كه يك نگاه به گذشته مى اندازيم، مى بينيم كه از كجا به كجا رسيده ايم! از تغيير جهان، تا آرزوى رفع حصر نخست وزير سابق و تئاتر رفتن رييس جمهور سابق! رييس جمهورى كه مثلا قرار بود گفت و گوى تمدن ها را در جهان پايه بگذارد!

گفت و گوى تمدن ها كه هيچ، بنده ى خدا از گفت و گوى عادى در كشور خودش نيز باز ماند.

*****

حالا كه آقاى روحانى بالاى ٢٠ ميليون راى آورده است و از طرف اكثريت راى دهندگان به عنوان رييس جمهور انتخاب شده است، به خودمان گفتيم، خواسته هايى در همين حد و اندازه ى رفع حصر و راه ندادن پورمحمدى قاتل به كابينه مطرح كنيم، شايد حالا كه تنور انتخابات گرم است، خمير خواسته هاى ما به آن بچسبد!

*****

خواسته هايى كه ما در اين جا مطرح مى كنيم، خواسته هاى عجيب و غريبى نيست! مثلا نمى گوييم كه آقاى روحانى تمام زندانيان سياسى را آزاد كند! مى دانيم كه نمى تواند و ما هم خودمان را سَبُك نمى كنيم! ولى از حصر بيرون آوردن نخست وزير محبوب «امام خمينى» و همسرش، و نيز آقاى كروبى، رييس سابق مجلس شوراى اسلامى كاملا و به فوريت امكان پذير است. ما حتى آقاى روحانى را به كسب نتيجه وادار نمى كنيم. مى گوييم دست كم ببينيم و بشنويم كه شما در محدوده ى مسووليت تان سعى و تلاش تان را كرديد؛ همين ما را بس.

*****

اكنون خواسته ى بسيار ساده ى ديگرى را مطرح مى كنيم. اين خواسته هم نه به برنامه ريزى نياز دارد، نه به تجهيزات تخصصى و نيروى انسانى، و نه حتى هزينه كردن يك ريال پول! خواسته ى ما چيست؟ اين است:
ممنوعيت عكس و سخن و غيره را از روى محمد خاتمى، رييس جمهور سابق، و دومين مطرح كننده ى گفت و گوى تمدن ها برداريد!

*****

رفع ممنوعيت از خاتمى عملى ست در چهارچوب توانايى ها و مسووليت هاى حسن روحانى. او اگر قادر به بر آوردن خواسته هايى به اين سادگى نشود، ديگر هيچ كار نخواهد توانست انجام دهد. اگر نتواند اين خواسته هاى ساده را بر آورده كند، بهتر است كنار بكشد و كار را به دست كسانى بسپارد كه لااقل حرف شان نزد «حضرت آقا» ارزش داشته باشد و بتوان روى آزاده بودن آن ها حساب كرد. از دين كه خبرى نيست. از انسانيت هم كه خبرى نيست. از عاطفه و مهر و محبت هم كه خبرى نيست. شايد با شنيدن جمله ى اگر دين ندارى، آزاده باش امام حسين بخواهند آزادگى شان را به مردم ثابت كنند.

*****

ما همچنان خواسته هاى ساده ى خود را مطرح خواهيم كرد و منتظر عمل روحانى خواهيم ماند. اگر انجام شد مى توانيم اميدوار باشيم كه خواسته هاى ديگر نيز صورت تحقق پيدا كند، وگرنه، مى دانيم كه ول معطليم و بايد به همان زير و رو كردن كل حكومت اسلامى بينديشيم!Copyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy