Tuesday, Jun 20, 2017

صفحه نخست » بی بی سی و دیگر رسانه های آزاد تكليفشان را با تروريسم اسلامى مشخص كنند؛ ف. م. سخن

bbc2.JPGجهان، اسير دست تروريست هاى اسلامى شده است. تروريسم اسلامى شاخ و دم ندارد. تروريسم اسلامى درست رو به روى ماست. چشم در چشم ما دوخته و به ما و ساده نگرى هايمان مى خندد. تروريسم اسلامى، از امكانات جهان آزاد براى تبليغ و ترويج افكار خود بهره مى برد.

تروريسم اسلامى، مثل هر تشكيلات تروريستى ديگر، از بخش هاى مختلف تشكيل شده است. مهم ترين آن ها اين دو بخش است:
١- بخش عملياتى
٢- بخش فرهنگى

كار بخش فرهنگى دو چيز است:
١- توجيه تبهكارى هاى تروريستى
٢- جلب جوانان و گمراه كردن آنان با سخنان به ظاهر منطقى و فريبنده

تروريست هاى اسلامى از دو جا جذب مى شوند:
١- از ميان مردم فقير و دچار تبعيض.
٢- از ميان مردم تامين از نظر مادى، و گرفتار ماليخولياى اسلامى.

در گروه اول اگر فقر و تبعيض كاهش يابد، و انسان اسلام زده، به حداقل هاى زندگى بدون تبعيض دست يابد، از تروريسم دور خواهد شد مگر آن كه تشكيلات تروريستى:
١- او را گير انداخته باشد و راه گريز براى او نگذاشته باشد (از طريق تهديد خودش و خانواده اش و امثال اين ها)
٢- عايدى ى بيشترى از عايدى زندگى شرافتمندانه عادى در اختيارش بگذارد.

اما در گروه دوم، يعنى جماعت گرفتار ماليخولياى اسلامى، دور كردن فرد از ذهنيت تروريستى، كارى بغايت دشوار است و تامين مادى و استدلال عقلى اثرى در گسست او از تروريست هاى اسلامى نخواهد داشت.

براى تروريست اسلامى، هر كارى در جهت «اسلام» مجاز است. بحث بر سر اين كه اسلام چيست و در اسلام چه چيز مجاز است چه چيز مباح است و چه چيز حرام است بحثى بيهوده و بى نتيجه است. حكومت ها و جوامع و ديدگاه هاى مختلف اسلامى به ما نشان مى دهند، كه هر كارى -دقت كنيد: هر كارى- مى تواند در اسلام مجاز باشد. آن چه اسلامى ها گناه كبيره مى نامند نيز مى تواند بنا به تفسير علماى دين، «كاملا» مجاز باشد: از آدمكشى و ريختن خون انسان هاى بى گناه گرفته تا خوردن و آشاميدن «حرامجات»، تا دروغ و دغلكارى و ناراستى.

اين كه در «اسلام» به دنبال جايز و ممنوع باشيم و بخواهيم كسى را بر اساس آن «به راه راست» هدايت كنيم، عين حماقت و جهالت است.

- تروريست اسلامى براى هر دليلى يك ضد دليل در اختيار دارد؛ براى هر نهى يى يك امر در اختيار دارد

- تروريست اسلامى به هيچ اخلاق و قاعده اى پايبند نيست. او مجاز به استفاده از هر وسيله اى براى پيشبرد كار خود و رسيدن به هدف است.

- تروريست اسلامى مى تواند از مسلسل و تفنگ، تا تبر و قمه، تا كاميون و ون، و حتى دست خالى براى از ميان برداشتن «كفار» استفاده كند.

- تروريست اسلامى مى تواند در تبليغ براى مشى اش، از هر وسيله و رسانه اى استفاده كند.

- براى تروريست اسلامى استفاده از رسانه ى «دشمن» نه تنها مجاز، بلكه نهايت زيركى در فريب «كفار» به شمار مى آيد

- تروريست اسلامى، خاصه بخش فرهنگى اش، از امكانات «دشمن» براى در هم كوبيدن «دشمن» استفاده مى كند.

- در جهان آزاد، تروريست اسلامى فرياد «واآزاديا» سر مى دهد در حالى كه خود به چيزى كه معتقد نيست و آن را عين «شرك» مى داند «آزادى»ست!

- در جهان آزاد، تروريست اسلامى، «مظلومانه» از «حق خود» سخن مى گويد در حالى كه خودْ هيچ حقى براى هيچ انسانى جز همفكران اش قائل نيست!

- در جهان آزاد، تروريست اسلامى، خاصه بخش فرهنگى آن، استفاده ى آزادانه از رسانه هاى آزاد را «حق» خود مى داند و تا آن جا پيش مى رود كه رسانه ى آزاد را ملك طِلْقِ خويش مى پندارد.

وقاحت تروريست اسلامى، خاصه بخش فرهنگى اش، آن قدر زياد شده كه در رسانه هاى آزاد كشورهاى آزاد، به تبليغ مشى خرابكارانه و آدمكشانه ى خود مى پردازد و با «زرنگى» از استفاده از «كلمات» و «جملاتى» كه مى تواند بار حقوقى داشته باشد و او را از فعاليت «آزاد» در رسانه ى «آزاد» باز دارد خوددارى مى كند.

بى بى سى، و بخش فارسى آن، رسانه ى يك كشور آزاد و دمكراتيك است. اين كه اين رسانه ى آزاد براى درك فرضا نظر «البغدادى» (اگر به درك واصل نشده باشد) يك بار يا دو بار گفت و گويى با او را پخش كند -كه نكرده است و نمى كند- درك و لزومِ آن قابل قبول است، ولى اين كه بيايد به بخش فرهنگى تروريست هاى اسلامى اجازه بدهد تا به طور مرتب و به عنوان «مدعو هميشگى» نظرات تروريستى و تبهكارانه اش را در اين رسانه بيان كند، اگر بخشى از توطئه ى برنامه ريزى شده و هدفمند نباشد، قطعا نهايت ساده لوحى و بى خبرى خواهد بود -كه البته ظن اين دومى نمى رود-.

بى بى سى، و بخش فارسى آن بايد مرزبندى اش با تروريسم را با جلوگيرى از تبليغ افراد نشان دار در رسانه اش مشخص كند. اگر افراد نشان دار، بى بى سى فارسى را با تمام اطلاعاتى كه در اختيار دارد جولانگاه خود كنند، بايد فكرى به حال اين رسانه كرد. اين كار دير يا زود از طريق مقامات دولتى انگلستان خواهد شد ولى چه بهتر كه پيش از به افتضاح كشيده شدن كار، بى بى سى خود اقدام لازم براى دور نگه داشتن تروريست هاى فرهنگى از رسانه اى كه زمانى مظهر صدا و تصوير دنياى آزاد بود انجام دهد.
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com