Tuesday, Jul 4, 2017

صفحه نخست » خرج کردن علیرضا نوری‌زادە از اعتبار افراد و احزاب کُردی، هادی صوفی‌زاده

Hadi_Soufizadeh.jpgمیتینگ سالانە سازمان مجاهدین خلق ایران با شکوە بی نظیری شنبە گذشتە ( اول جولای ) در پاریس انجام گرفت. تجمع سالانە آن سازمان در پاریس، سخنرانی و حضور بسیاری از چهرەهای سرشناس جهانی موردی قابل چشم پوشی نیست و جای تامل است.

در اینجا هدف پرداختن بە سیاستهای غلط سازمان مجاهدین و نقاط ضعف و قوت آن نیست، بویژە اینکە این سازمان هنوز توضیحی دربارە همدستی و شرکت در کشتار مردم کوردستان عراق با ارتش رژیم بعث عراق در جریان آزادسازی کوردستان در سال ١٩٩١ ندادەاست اما نکات دیگری هم هستند کە میتوان بە آن پرداخت.


از جهاتی سازمانی و نظم تشکیلاتی سازمان مجاهدین بسیار شبیە حزب کارگران کوردستان ترکیە است. هر دو جریان در جهت تحقق اهداف خود بسیار جدی هستند. جوانان بسیاری در هردو سازمان جان خود را فدای آرمان خود کردە و رمز ماندگاری هر دو اعلام وفاداری بە جان باختگان خود است. هر دو جریان دارای دشمنان و مخالفین جدی در طیف اپوزسیون داخل و خارج کشور خود بودەاند. هر دو سازمان از طرف کشورهای غربی در لیست ترور ( چند سال قبل مجاهدین از لیست ترور خارج شد ) قرار داشتند و دور از ذهن نیست کە پ.ک.ک نیز در زمان کوتاهی از لیست ترور خارج گردد. با این وجود هردو سازمان لابی زیادی در میان کشورهای غربی دارند. حضور و مشآرکت زنان در هر دو تشکیلات خود جای تامل است.

زمانیکە پ.ک.ک از سوریە اخراج گردید آن حزب نیروهای خود را کوههای قندیل در کوردستان عراق منتقل نمود. بعداز تعطیلی کمپ اشرف و لیبرتی بارها موضوع انتقال نیروهای مجاهدین بە کوردستان عراق مطرح بودە است، بعید نیست کە در صورت اجماع نظر کشورهای غربی علیە ایران باردیگر موضوع انتقال مجاهدین بە کوردستان درنظر گرفتە شود.


رژیم ایران موفق بە دور کردن سازمان مجاهدین از مرزهای خود گردید اما بازهم سازمان یافتەترین جریان ایرانیست کە درصورت هرگونە تحولی در ایران شانس بیشتری برای دستیابی بە قدرت دارد.


علیرغم اینکە در چند دهە گذشتە اخبار ناخوشایندی از درون کمپهای آن سازمان بە بیرون درز کردە و هرچند از ریزش تشکیلاتی آن حزب آمار مشخصی در دست نیست و یا حداقل بندە در این مورد اطلاعی ندارم اما تعداد بیشمار اعضای آن حزب کە در میتینگهای سالانە آن کشور در فرانسە نشان دادە میشود نشان از وفاداری اعضا بە آن سازمان است. بدون تردید مجاهدین همانند احزاب دیگر ریزش تشکیلاتی دارند اما پیوستن کسانی چون مرضیە خوانندە نامی ایرانی ( چند سال پیش وفات کردند )، آباذر نوریزاد پسر محمد نوریزاد، گیسوشاکری و فراتر از آن توان آن سازمان در افشای اماکن اتمی ایران نظیر تاسیسات هستەای فردو نشان از توان تشکیلاتی آن سازمان است.


گردش بە راست آن سازمان بعداز یک دورە بحران ایدئولوژیک و اسلامیزە شدن آن سازمان نگرانی اصلی از آن سازمان بعداز دستیابی بە قدرت است و اینکە ادامە رژیم فعلی تلقی میشود. نمیدانم نظر خود سازمان است یا اینکە مخالفین آن بە زبان می آورند غیبت مسعود رجوی از سال ٢٠٠٣ همانند غیبت مهدی موعود تفسیر میشود. با این وجود طبق اخباری کە بندە تعقیب کردەام در درون آن سازمان ادیان و افراد متعلق بە ملتهای غیرفارس حضور دارند. بنابر اخباری موضوع حجاب و پوشش زنان اختیاری و اجباری نیست و خانم مریم رجوی نیز در میتینگ سال گذشتە از آزادی پوشش سخن گفتند.


با این نگاە اجمالی بە مجاهدین، علی رضا نوری زادە در نوشتەای تحت عنوان " ظهور نیم بند امام زمان در پاریس " مسائلی را مطرح کردە کە بە آسانی نمیتوان آنرا را قبول کرد اما دانش بندە در حدی نیست کە نوشتە آقای نوریزادە را بە نقد بکشم و تنها این نکتە برای من مهم است کە چرا آقای نوریزادە از اعتبار افراد و احزاب کوردی در ارتباط با مجاهدین خرج میکند؟


ما کوردها بارها شنیدەایم کە پ.ک.ک برای تجمعات سالانە خود در اروپا برای شرکت کنندگان بلیط هواپیما و هتل تهیە می کند تا در نمایش موردنظر شرکت کنند. این ادعا آنقدر نخ نما شدە کە همان سیاەنمایی کە سالها علیە پ.ک.ک مطرح میشود نوری زادە علیە مجاهدین بکار بردەاست و بنوبە خود منفی بنظر نمیرسد. بنظر بندە اگر اعتقادات سیاسی در میان نباشد هیچ نیرویی قادر بە جمع آوری مردم با تطمیع و فریب نیست. ایشان اعلام کردە کە دو هزار جوان کشورهای لهستان و بلغارستان و چک و.. دعوت بە حضور در آن میتینگ شدەاند. سوال اینجاست کە اگر ٢٠٠٠ نفر جوان فریب خوردە کشورهای اروپای شرقی باشند ٩٨هزار نفر دیگر از کجا آمدەاند، چرا مجاهدین تنها جوانان اروپای شرقی را فریب دادە و با وجود اینکە اکثر اعضای آن سازمان در اروپای غربی هستند قادر بە فریب آنان نبودەاند؟


نکتە دیگر اینکە آقای نوریزادە کە خود سالهاست مبلغ سیاستهای عربستان سعودی است بطور کنایەآمیز از حضور سال گذشتە ترکی فیصل نام بردەاست آیا چگونە میتوان رفتار یک بام و دو هوای او را باور کرد؟


نکتە آخر اینکە آقای نوری زادە چند سالیست هندوانە زیر بغل برخی افراد احزاب کوردی قرار میدهد و آنان را تاسرحد رئیس جمهور ایران بالا میبردو اینبار هم از اعتبار افراد و احزاب کوردی خرج کردە و عدم حضور آنان را نشانە ضعف مجاهدین بمیان آوردەاست. غافل از اینکە همان احزاب در نشستها و تجمعات پ.ک.ک نیز شرکت نمی کنند کە پ.ک.ک نمایندە واقعی ملت کورد هست. آیا نمیتوان کمی تامل کرد کە خطا از مجاهدین و پ.ک.ک نیست بلکە از ضعف دیپلماتیک احزاب کوردی هست و اگر واقعبینانە بە قضیە بنگریم مجاهدین تنها جریان اپوزسیون ایرانیست کە حقوق ملی کوردها را در برنامە خود قرار دادە است.Copyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy