مصاحبه خانم صادقی با ماهنامه "اندیشه پویا" درباره پدرشان بحث‌انگیز شده است. برخی گفته‌های ایشان برای من و بسیاری دیگر تکان‌دهنده بود. اینکه خانم صادقی به عنوان پدر به خلخالی بنگرد و خاطرات خوشی از او داشته باشد، تعجب‌آور نیست، و بیان آن هم اشکالی ندارد. تعجب‌آور این است که کارکرد کسی چون خلخالی به "جا"ی او برگردانده می‌شود و مسئولیت از خود او گرفته می‌شود.