Saturday, Sep 9, 2017

صفحه نخست » ژن خوب، م. سحر

M_Sahar.jpgـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خدایا به دزدان ژنِ خوب دادی
زپشت پدر تخم مرغوب دادی
به اسپرمشان لطف مخصوص کردی
به اسبابشان شکلِ مطلوب دادی
ولی ازچه با حکم دین رهزنان را
در ایرانزمین برگِ مکتوب دادی؟
به نامردمان مال ملت سپردی؟
به دست کجِ دزد جاروب دادی؟
جهان واسپردی به جورِ فقیهان
به ایرانیان ظلم و آشوب دادی؟
به قهرت چرا تیغِ چنگیز بستی؟
به عدلت چرا صبرِ ایوّب دادی؟
زبهر چه زینگونه ابنای دین را
دل و دست و بازوی سرکوب دادی؟
بدینسان چرا معنی از معنویت
ربودی و معنای مقلوب دادی؟
نشانی نمانده ست از آدمیت
در آنکس که او را ژن ِ خوب دادی!

‌م. سحر
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com