Friday, Jan 5, 2018

صفحه نخست » آقای تاج زاده به مردم بپیوندید، حامد آئینه‌وند

Hamed_Ayinehvand_3.jpgدر روزهای اخیر موجی از تحلیل ها از سوی اصلاح طلبان در فضای مجازی راه افتاده است و مخرج مشترک همه آنها این است : با خیزش اخیر در ایران که غالب افراد آن را جنبش فرو دستان شهری و بخشی از طبقه متوسط تشکیل می دهند همراهی نکنید و ادله ای می آورند از جمله کمبود مطالبات مدنی و سیاسی، فقدان آلترناتیو و در لفافه قدرت سرکوب نظام که اسم رمز آن جلوگیری از سوریه­ای شدن است. از بیست سال گذشته تا امروز اصلاح طلبان بر طبل اصلاحات گام به گام کوبیدند اما عملا جز عقب نشینی گام به گام در برابر هسته سخت قدرت کاری نکردند. قاطبه اصلاح طلبان دل خوشی از وجدان بیدار میر حسین موسوی و کروبی ندارند و علی رغم اینکه شعار رفع حصر لغلغه زبان آنهاست در دل اما ناراحتند که آن دو شیر بیشه شجاعت در کنار بانو رهنورد از باج دادن به نظام و معامله و مسامحه برسر منافع مردم سر باز زدند و باعث بدبین شدن نظام به اصلاح طلبان شدند تا آنها برای بازگشت به آغوش نظام به تقلا و زحمت بیفتند.

رهبران جنبش سبز به حصر رفتند تا آبروی آنان دست مایه بازگشت به قدرت اصلاح طلبانی شود که احمدی نژاد نتیجه تحریم آنان از سوی مردم به دلیل وادادگی ها و خلف و عده هایشان در دوره هشت ساله ریاست جمهوری خاتمی بود. تاریخ را باید از اول به آخر خواند نه بالعکس. خوانش تاریخ به صورت معکوس نتایج واژگونه ای در بردارد و باعث می شود تا فرصت طلبان دست به توجیه بزنند و منافع خودشان را به اسم منافع ملی به مردم غالب کنند چنانکه از مسیر" تکرار می کنم ها..." چیزی نصیب هردو طبقه متوسط و فرودست نشد اما ژنهای خوب با شریک شدن در قدرت از منافع و رانتها بهره مند شدند.

درک اینکه چرا اکنون طبقه متوسط شهری در تهران و برخی شهرهای بزرگ تمام قد وارد میدان تظاهرات خیابانی نمی شود چندان پیچیده نیست. آنها در 88 هزینه های زیادی پرداختند و انرژی آنها در پس8 سال فریاد رفع حصر و عدم تحقق آن ، گردش به راست آشکار روحانی و سرخوردگی نشات گرفته از آن ، رو به کاهش گذاشته است اما اگر هوشمندی به خرج بدهند با موضع گیری های اصلاح طلبان در روزهای اخیر باید دریابند که در مساله رفع حصر خود آنها بخشی از موانع هستند نه نیروی فشاری جهت برداشته شدن آن .

آنها اگر واقعا خواهان رفع حصر بودند دست کم با تهدید ضمنی اعلام عدم مشروعیت نظام و استنکاف از شرکت در انتخابات و پافشاری بر روی محاکمه علنی یا رفع حصر،چیزی که کروبی از روحانی خواست، نظام را به چالش می کشیدند.

شک ندارم منهای شعارهایی که به نفع سلطنت طلبان داده شد و از سر بغض بود و نه از سر دل بستگی به پهلوی؛در باقی شعارها و مطالبات فرو دستان چون حمله به انحصار طلبی روحانیت، فساد سیستماتیک ،ظلم و نابرابری و فقدان آزادی طبقه متوسط نیز شریک است. طبقه ای که به میدان آمده چون با مفهوم "رفراندوم" آشنا نیست شعار در مدح پهلوی می دهد. آنها اگر شعاری در رفع حصر نمی دهند و نام بزرگ مردی چون میر حسین را فریاد نمی کنند از سر عدم ارادت به محصورین نیست اعلام این مطلب است که در اندیشه حفظ ساختار فعلی نیستند.

اگر نظام مانند88 از این مهلکه جان به در ببرد هر دو طبقه متوسط و فرودست متضرر خواهند شد و وضعشان از آنچه امروز هست بدتر می شود .در پی امنیتی تر شدن فضا و شرایط نظام سیاسی نه جایی برای مطالبات فرهنگی و سیاسی طبقه متوسط باز خواهد شد و نه نظام با تشدید تحریمها و فرار سرمایه ها ی داخلی و عدم سرمایه گذاری خارجی توانایی پاسخگویی به مطالبات فرودستان را خواهد داشت. در این میان اگر برجام که عملا دستاوردی برای مردم نداشته رسما هم با خروج امریکا از اعتبار بیفتد مشکلات صد چندان خواهد شد.

اصلاح طبان با تحلیل های بی وجه ، وعده های سر خرمن و ایجاد ترس از سوریه ای شدن ایران که به هز ارو یک دلیل که مجال طرح آن دراینجا نیست اشتباه هست در صدد جلوگیری از گسترش جنبش هستند تا هم چنان فضای تکرار کردن و فرستادن ژنهای خوب به مراکز فرعی قدرت برایشان فراهم باشد. بی آنکه در خصوص آینده تظاهرات خیابانی و جنبش متاخر جوانان ایرانی پیش بینی کنم خوشحالم که کاسبان حصر و مدافعان آزادی بیان و جامعه مدنی قلابی و در راس آنها محمد خاتمی به واسطه قرار گرفتن در یک موقیعت عملی( تظاهرات فراگیر با شعارهای ساختار شکن ) بیش از پیش نشان دادند با اصول گرایان فرقی ندارندو احمد و محمد خاتمی دو روی یک سکه اند و در حفظ جمهوری اسلامی هم داستان.

وقتی نوشتم خاتمی در زمین نظام بازی می کند و محدودیت ها موسمی و برای چهره نگه داشتن وی برای مقبول افتادن تکرارها نزد مردم است مصطفی تاج زاده برآشفت و مرا به "سو پر ترقی خواهی" که چیز جدیدی کشف کرده ام، تشبیه کرد اما به فاصله چند روز بعد از پاسخگویی تاج زاده به یاداشت بنده تحت عنوان " پشیمانی از بازی در زمین نظام است نه رای به روحانی " سیل خروشان مردمی با شعار" اصلاح طلب،اصول گرا دیگه تمومه ماجرا" چرت اصلاح طلبان را پاره کرد.

تشکیل جلسه مجمع رو حانیون به ریاست خاتمی و صدور بیانیه در راستای حفظ نظام ولایی و آشوبگر خواندن معترضان از سوی خاتمی به قدری رسواست که توجیه و تطهیر آن جز آبرو ریزی چیزی در برندارد. من به خاطر ارادت و علاقه ام به مصطفی تاج زاده به مثابه در خواست پسری از پدر ش می خواهم با تبری جویی از خاتمی به سیل خرو شان مردمی بپیوندد و با تشویق طبقه متوسط شهری به پیوستگی هرچه بیشتر با جنبش فرو دستان به جای استفاده از هشتگ # سوریه نمی شویم از هشتگ # تظاهرات سراسری استفاده کند.
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com